I Norge er likekjønnede foreldre likestilt med ulikekjønnede foreldre. Det er barnets beste som står i fokus, og ingen har rett til å bli foreldre. Det er med andre ord barnets beste som veier tungt i lovgivning og rettigheter som foreldre.