For English, please scroll further down on the page.

Для русского языка см. далее на сайте

للغة الروسية ، انظر إلى أسفل الموقع

Når kan man få kjønnsbekreftende behandling når man kommer fra andre land? - En kort guide:

Denne guiden er utviklet av Skeiv Verden og FRI - Kontaktinformasjon lenger ned på siden

 

Generelle rettigheter:

 • Når det gjelder transpersoners rettigheter til kjønnsbekreftende behandling er det verd å merke seg følgende, som påpekes av Eggebø, Stubberud og Karlstrøm i rapporten “Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge”(2018: 110)

«I følge Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket må man ha bodd i Norge i minst 12 måneder, være medlem av folketrygden og ha en oppholdsstatus som er ment til å vare for å ha fulle rettigheter til helsehjelp i Norge (§ 2).

 • De som ikke har dette har bare rett til spesialisthelsetjenester som ‘ikke kan vente’. Kjønnsbekreftende behandling er ikke definert som behandling som ikke kan vente. Det synes derfor klart at transpersoner uten fast opphold i Norge ikke har rett til kjønnsbekreftende behandling og at det stilles krav om minst 12 måneders botid. Det er imidlertid en mangel på tydelige og transparente faglige begrunnelser for hvem som får kjønnsbekreftende behandling (Helsedirektoratet 2015), og det er dermed vanskelig å si noe om hvordan prioriteringer gjøres i praksis og hvorvidt og på hvilken måte innvandrerbakgrunn eventuelt kan ha betydning.»

Dette betyr/vi erfarer

 • Personer med kjønnsinkongruens som migrerer til Norge men ikke har oppholdsstatus som er ment til å vare ikke har tilgang på kjønnsbekreftende behandling i Norge.
 • Eksempler på varig oppholdsstatus: Permanent opphold, innvilget asyl eller familiegjenforening i Norge.
 • Hvis du er bosatt i Oslo Kommune og er under 30 år kan du ha rett på hjelp ved Helsestasjonen for kjønn og seksualitet uavhengig av din oppholdsstatus. Helsestasjonen tar også i mot henvendelser fra personer uten varig opphold i Norge. Kontaktinformasjon lenger nede.
 • Hvis du har penger til rådighet så kan du oppsøke privat helsehjelp i hele Norge ( Dr. drop in, Fürst, Aleris).

Flyktninger/asylsøkere:

 • Flyktninger (personer med varig opphold i Norge) har rett på fastlege. Asylsøkere har kun rett til å stå på liste hos fastlege og må vente til de får fødselsnummer (etter innvilget oppholdstillatelse) før de faktisk kan få tildelt en fastlege.
 • "Kommunen skal informere asylsøkere, nybosatte flyktninger fra asylmottak, direktebosatte kvoteflyktninger og nyankomne familiegjenforente om fastlegeordningen (helsenorge.no). “
 • Flyktninger tildeles fødselsnummer (bestående av fødselsdato og personnummer) som gir rett til å stå på fastlegeliste. Asylsøkere får tildelt D-nummer, ved ankomst eller senere, og de har rett til å stå på liste hos fastlege selv om fødselsnummer ikke er tildelt i bosettingskommune. Flyktningen må selv registrere seg ved sitt lokale folkeregister eller skattekontor dersom vedkommende ikke har fått fødselsnummer i løpet av tiden i mottak. Det kan ta inntil to uker å få fødselsnummer".
 • Helsedirektoratet har uttalt til NRK at primærhelsetjenesten også kan gi hormonbehandling til voksne, hvis de har kompetansen til det. Fastlege inngår som en del av primærhelsetjenesten.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/helsetjenester-til-asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/helsetjenester-for-flyktninger-asylsokere-og-familiegjenforente/rett-til-fastlege

 • Vi anbefaler: Ta med bevis på påbegynt behandling/hormonell behandling, da dette vil gjøre det lettere for en eventuell skeptisk lege. Vi har også erfart at personer som ankommer mottak har fått gjenoppta hormonell behandling av mottakets lege, om de har god nok dokumentasjon. Men dette er ingen rettighet.
 • Hvis dette gjelder deg så kan du ta kontakt med Fri, Skeiv Verden, Skeiv Ungdom eller Salam for å få mer info om dine muligheter for helsehjelp i Norge.

Kontaktinfo:

Nettsidene til relevante organisasjoner:

 • FRI

 

English

 

When can you get gender affirming care in Norway when you come from another country? - A quick guide.

General:

 • When it comes to the rights of trans people in regards to gender affirming treatment, is it worthy to notice the following, as pointed out by Eggebø, Stubberud and Karlstrøm (2018: 110)
 • “In regards to access to gender affirming health care according to Regulation of Right to Health and Care Services for people without permanent residency in Norway, one must have lived in Norway at least 12 months, be a member of Folketrygden and have a residency status which is meant to last, before full legal health rights are granted. (§ 2) “
 • Those who do not have this are only entitled to specialist health care services “That can not wait”. Gender affirming treatment is not defined as treatment that cannot wait. It therefore seems clear that transgender people without permanent recidense in Norway are not entitled to gender affirming treatment, and that a minimum period of recidence for at least 12 months of living in Norway is required. However, there is a lack of clear and transparent professional justifications for who receives gender-affirming treatment (Helsedirektoratet 2015), and it is thus difficult to say anything about how priorities are made in practice and whether and in what way immigrant background may be important.

This means/we experience:

 • Practically this means that people with gender incongruence that immigrate to Norway, but do not have a residence permit that is meant to last, do not have the access to gender conforming treatment in Norway.
 • Some examples on lasting residence permit: Permanent residence, granted asylum or family reunion in Norway.
 • ‘If you are living in Oslo and are under 30 years old, then you can have a right to get help by the help Center for Gender and Sexuality in Oslo regardless of your residence permit. The healthcare center also take in referrals from people without permanent Residence in Norway.

 

Refugees/asylum seekers:

 

 • Immigrants (people with permanent residence in Norway) are entitled to a doctor. but asylum seekers only have to be listed by a doctor, and wait until they receive a birth number (after a residence permit has been granted) before they can actually be assigned a doctor.
 • The municipality should inform immigrants, newly arrived refugees from asylum reception centers, Direct resident immigrant refugees and newly arrived family reunited about fastlegeordningen (helsenorge.no).
 • Refugees that are assigned a birth number (consisting of date of birth and social security number) which gives the right to be on the doctors list. Asylum seekers are assigned a D number, on arrival or later, and they have the right to be listed with a doctor even if the birth number has not been assigned in the municipality of residence. The refugee must register himself at his local population register or tax office if he or she has not received a birth number during the time in reception. It can take up to two weeks to get a birth number "https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/helsetjenester-til-asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/helsetjenester-for-flyktninger-asylsokere-og-familiegjenforente/rett-til-fastlege
 • The Health Directorate has said publicly in Norwegian Broadcasting Corporation(NRK) that even the primary health care providers can provide hormone therapy to adults, as long as they are competent enough. General practitioners(Fastlege) are a part of primary health care in Norway.
 • We recommend: Bring proof with you on starting treatment/hormonell treatment, because this will make it easier for eventually a skeptical doctor. We have also experience with people coming to the reception center have been able to continue their hormone therapy with the centers doctor, if they provide enough documentation. But this is no legal right.
 • If this applies to you then you can take contact with Fri, queer youth, queer world or Salam to get more information for your opurtunity for healthcare in Norway.

 

Contact information:

 

Web pages to the relevant organizations:

More information:

https://www.helsenorge.no/en/foreigners-in-norway/

 

اللغة العربية – Arabisk  - Arabic

 

متى يمكن للمرء الحصول على علاج تأكيد الجنس عند القدوم من بلدان آخرى – دليل قصير

تم تطوير هذا الدليل بواسطة منظمتي Skeiv Verden  و FRI – معلومات التواصل موجودة أسفل الصفحة

الحقوق العامة:

 • فيما يتعلق بحقوق العابرين والعابرات جندرياً في علاج تأكيد الجنس، تجدر الإشارة إلى ما يلي، كما أشار تقرير أيغابو، ستوبارود وكارل ستروم "الظروف المعيشية لأفراد مجتمع الميم عين الذين لديهم/ن خلفيات مهاجرة في النرويج" (٢٠١٨: ١١٠).
 • " وفقاً للوائح المتعلقة بالحق في الخدمات الصحية والرعاية للأشخاص الذين لديهم/ن إقامة دائمة في المملكة، يجب أن يكون الشخص قد عاش في النرويج لمدة ١٢ شهراً على الأقل، وأن يكون عضواً في نظام التأمين الوطني ولديه وضع إقامة ليتمتع بكامل الحقوق في الرعاية الصحية في النرويج (المادة ٢).

 • أولئك الذين لا يتحقق لديهم هذا الشرط، لديهم/ن الحق في الحصول على خدمات صحية متخصصة "لا تستطيع الانتظار أو التأجيل". لا يُعرًف علاج تأكيد الجنس على أنه علاج لا يمكنه الانتظار. لذلك يبدو من الواضح أن الأشخاص الذين ليس لديهم/ن إقامة دائمة في النرويج لا يحق لهم الحصول على علاج يؤكد جنسهم وأن الحد الأدنى المطلوب للإقامة هو ١٢ شهراً على الأقل. ومع ذلك، هناك نقص في المبررات المهنية الواضحة والشفافة لمن يتلقى علاجاً لتأكيد نوع الجنس (مديرية الصحة النرويجية ٢٠١٥)، وبالتالي فمن الصعب قول أي شيء حول كيفية تحديد الأولويات في الممارسة العملية وما إذا كانت لخلفية المهاجرين والمهاجرين وزن في عملية تحديد الأولويات هذه.

 

هذه يعني حسب خبرتنا:

 

 • الأشخاص العابرين والعابرات الذين يهاجرون إلى النرويج وليس لديهم وضع إقامة مستمر، لا يمكنهم/ن الحصول على علاج تأكيد الجنس في النرويج.
 • أمثلة على وضع الإقامة المستمر: الإقامة الدائمة، منح اللجوء أو لم شمل الأسرة في النرويج.
 • إذا كنت تعيش/ين في بلدية أوسلو وعمرك أقل من ٣٠ عاماً، فقد يحق لك الحصول على المساعدة في مكتب الصحة الخاص بالجنس والجنسانية التابع للبلدية بغض النظر عن نوع الإقامة. يقبل مكتب الصحة التابع للبلدية أيضاً الاستفسارات من الأشخاص الذين لديهم إقامة دائمة في النرويج أيضاً. معلومات التواصل مع مكتب الصحة في بلدية أوسلو في الأسفل.
 • إذا كان لديك مال متاح، يمكنك طلب الرعاية الصحية الخاصة في جميع أنحاء النرويج (العيادات الخاصة مثل: Drop in, Fürst, Aleris).

 

اللاجئون واللاجئات / طالبي وطالبات اللجوء:

 

 • يحق للاجئين واللاجئات (الذين لديهم إقامة مستمرة في النرويج) الحق في الحصول على طبيب عام. بالنسبة لطالبي وطالبات اللجوء فيتم وضعهم/ن على لائحة خاصة عند الطبيب العام وعليهم/ن أن ينتظروا الحصول على الرقم الوطني (بعد الحصول على تصريح الإقامة) قبل أن يتم تعيين طبيب عام لهم/ن بالفعل.
 • "يجب على البلدية إخبار طالبي اللجوء، واللاجئين الموطنين حديثاً من مراكز استقبال اللاجئين، ولاجئي الأمم المتحدة وأصحاب لم الشمل الوافدين حديثاً إلى مملكة النرويج بشأن الطبيب العام" (no).
 • يتم تخصيص رقم وطني للاجئين (يتكون من تاريخ الميلاد ورقم الضمان الاجتماعي)، والذي يعطي الحق في أن يكونوا على قائمة الطبيب العام. يتم تخصيص رقم D لطالبي اللجوء عند القدوم إلى المملكة أو فيما بعد، ولديهم/ن الحق في البقاء على قائمة الانتظار الخاصة بالطبيب العام حتى إن لم يحصلوا بعد على قرار التوطين في البلدية. على اللاجئين واللاجئات التسجيل بأنفسهم في سجل السكان المحلي أو مكتب الضرائب إذا لم يتلقوا هذا الرقم خلال فترة اللجوء أو معالجة الطلب. قد يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوعين للحصول على الرقم الوطني".
 • صرحت مديرية الصحة النرويجية للتلفزيون الوطني النرويجي أن خدمة الصحة الأولية يمكنها أيضاً توفير العلاج الهرموني للبالغين، إذا كان لديها الكفاءة المطلوبة للقيام بذلك. الأطباء العامون هم/ن جزء من خدمة الرعاية الصحية الأولوية.
 • https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/helsetjenester-til-asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/helsetjenester-for-flyktninger-asylsokere-og-familiegjenforente/rett-til-fastlege

 

نوصي بما يلي:

 • إحضار دليل على بدء العلاج أو العلاج الهرموني حيث سيسهل هذا على الطبيب العام الذي لديه بعض الشك. حسب تجربتنا فإن أشخاصاً وصلوا إلى مركز الاستقبال الخاص باللاجئين واللاجئات اضطروا إلى استئناف العلاج الهرموني من قبل طبيب مركز الاستقبال، في حال توفر الوثائق الكافية لديهم/ن. لك هذا ليس من ضمن الحقوق.
 • إذا كان هذا ينطبق عليك فبإمكانك التواصل مع منظمات: FRI أو Skeiv Verden أو Skeiv Ungdom أو Salam للحصول على مزيد من المعلومات حول فرص الرعاية الصحية في النرويج.

 

معلومات التواصل:

 

 

RUSSISK - RUSSIAN - Русский

 

 

Доступ к лечению гендерного несоответствия для иностранцев: краткий справочник

Этот справочник был разработан организациями Skeiv verden и FRI. Контактную информацию этих организаций вы найдете в самом конце.

Общие положения:

- Для того, чтобы понять кто из трансгендерных лиц имеет право проходить лечение гендерного несоответствия, ознакомьтесь со следующей цитатой из отчета Эггебё, Стюбберюд и Карлстрёма "Условия жизни ЛГБТ-персон, являющихся иммигрантами в Норвегии".

"Указ о праве получать услуги здравоохранения лицам без постоянного вида на жительства в стране гласит, что для того, чтобы получать медицинскую помощь в Норвегии в полном объеме иммигранту требуется прожить в Норвегии как минимум 12 месяцев, иметь государственное медицинское страхование и статус постоянного резидента". 

- Лица, которые не удовлетворяют этим требованиям, имеют право пользоваться услугами медицинских специалистов "в неотложных случаях". Лечение гендерного несоответствия не считается лечением, которое нельзя отложить. На основании этого становится ясно, что трансгендеры без постоянного вида на жительство в Норвегии не имеют права проходить лечение гендерного несоответствия и что им нужно прожить в Норвегии как минимум 12 месяцев. Однако в данном вопросе отсутствуют точные и прозрачные обоснования экспертов о том, какие лица имеют право проходить лечение гендерного несоответствия (Директорат по вопросам здравоохранения, 2015), и поэтому становится затруднительным вынести решение о том, как приоритеты расставляются на практике и как статус иммигранта влияет на этот процесс и имеет ли этот статус какое-либо значение.

 

Опираясь на наш опыт, мы можем говорить о следующем:

- Лица с гендерным несоответствием, которые переезжают в Норвегию, но не имеют статуса постоянного резидента, не могут проходить лечение гендерного несоответствия в Норвегии.

- Примеры статуса постоянного резидента: постоянный вид на жительство, подтвержденный статус беженца или воссоединение семьи.

- Если вы проживаете в муниципалитете Осло и вам меньше тридцати лет, вы можете получить помощь Центре здоровья семьи, занимающемуся вопросами гендера и сексуальности, вне зависимости от вашего статуса резидента. В этот центр можно также обращаться людям без статуса постоянного резидента Норвегии. Контактную информацию вы найдете ниже.

- Если вы располагаете личными средствами, то вы можете обратиться в частные клиники по всей Норвегии (Dr. drop in, Fürst, Aleris).

Беженцы и соискатели убежища:

- Беженцы (лица со статусом постоянного резидента Норвегии) имеют право зарегистрироваться у семейного врача. Соискатели убежища могут записаться в очередь к семейному врачу, зарегистрироваться у которого они смогут только после того, как им будет присвоен персональный код (после того, как они получат вид на жительства).

- "Муниципалитет обязан проинформировать соискателей убежища, беженцев, которых недавно расселили из центра приема на постоянный адрес, беженцев, прибывших на постоянный адрес напрямую по квоте и лиц, прибывших в Норвегию по воссоединению семьи, о порядке регистрации у семейного врача (сайт: helsenorge.no).”

- Беженцам выдаются персональные коды (состоящие из даты рождения и личного шифра), которые дают им право на регистрацию у одного из семейных врачей. Соискатели убежища получают Д-номер по прибытию или позже, и они могут записаться в очередь к семейному врачу, несмотря на то, что у них еще нет персонального кода. Беженец должен самостоятельно зарегистрироваться в Реестре населения по месту проживания или в Отделении налоговой службы в том случае, если он не успел получить персональный код за то время, пока он жил в Центре приема беженцев. Получение персонального кода может занять до двух недель.

- Директорат здравоохранения заявил на телеканале НРК, что работники неспециализированой системы здравоохранения могут предлагать гормональное лечение взрослым в том случае, если у этих работников есть соответствующие квалификации. Семейные врачи относятся к неспециализированной системе здравоохранения.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/helsetjenester-til-asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/helsetjenester-for-flyktninger-asylsokere-og-familiegjenforente/rett-til-fastlege

- Мы рекомендуем взять с собой справку о начале терапии или гормонального лечения, так как это облегчит процесс разговора с врачом, который может оказаться несговорчивым. Мы также знаем о случаях, когда лица, проживающие в центрах приема беженцев, получали возможность продолжить гормональное лечение у врача, работающего в таком центре, по предъявлению качественной документации. Но это не является неотъемлемым правом.

- Если вышеуказанная информация касается вас, то вы можете обратиться в организации Fri, Skeiv Verden, Skeiv Ungdom или Salam, чтобы узнать дополнительную информацию о ваших возможностях получать медицинскую помощь в Норвегии.

Контактная информация:

FRI, Сообщество за гендерное и сексуальное разнообразие: Адрес эл. почты: post@foreningenfri.no. Номер телефона: 23 10 39 39

Skeiv Verden: Адрес эл. почты: post@skeivverden.no: Номер телефона: 950 93 293

Skeiv Ungdom: Адрес эл. почты: post@ungdomstelefonen.no. Номер телефона:  473 95 011

Salam: Адрес эл. почты: post@salamnorge.no Номер телефона:  995 90 810

Центр здоровья семьи по делам гендера и сексуальности. Адрес эл. почты: hks@bga.oslo.kommune.no Номер телефона: 48 11 30 13.

Сайты актуальных организаций:

Fri: https://www.foreningenfri.no/

Skeiv Ungdom: https://skeivungdom.no/

Skeiv Verden: https://www.skeivverden.no/other-languages

Salam Norway: https://www.salamnorge.no/

Дополнительная информация:

https://www.helsenorge.no/en/foreigners-in-norway/