Arbeidsprogram 2016-2018

Arbeidsprogrammet er vedtatt av landsmøtet og er FRIs arbeidsdokument mellom landsmøtene.

FRI skal fortsette arbeidet med å være en synlig, tydelig og strategisk premissleverandør i kampen for mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet sine rettigheter og levekår. FRI skal være sentral i spørsmål som knytter seg til kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, kjønnskategorisering og kjønnsmangfold i samfunnet, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

FRI skal være en pådriver for å skape positive holdninger til mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Det er en hovedoppgave for FRI å bidra til økt kompetanse om mennesker som bryter med normer om kjønn og seksualitet sine levekår hos myndighetene og i offentlige tjenester, i media og i befolkningen generelt.

FRI skal jobbe for å bli en enda mer åpen og inkluderende organisasjon, fri for all form for diskriminering. FRI skal skape trygge og gode møteplasser for normbrytere over hele landet.

FRI skal arbeide for organisasjoner for mennesker som bryter med normene for kjønn og seksualitet får økt gjennomslag i sitt rettighetsarbeid, både lokalt, nasjonalt, regionalt og internasjonalt.

FRI skal arbeide for at likestillings- og rettighetsaktører, både på myndighetssiden og blant frivillige organisasjoner, inkluderer rettighetsarbeid på grunnlag av seksualitet, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskategorisering.

FRI skal jobbe strategisk, planmessig og målrettet med utadrettet kommunikasjon for å sikre synlighet av mennesker som bryter med normene for kjønn og seksualitet og FRI s omfattende arbeid, og for å utvikle organisasjonen.

FRI skal utarbeide en helhetlig strategi for organisasjonens helsefremmede arbeid.

Organisasjonsutvikling

Hovedmål 1: FRI skal styrke den frivillige delen av organisasjonen

 • gjennom økt, jevnlig aktivitet i distriktene
 • FRI skal styrke aktivitetsfondets kapital, samt arbeide for å synliggjøre dette tilbudet til FRIs medlemmer
 • å bistå frivillige som ønsker å skape møteplasser og arrangementer for personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet
 • å styrke kommunikasjonen mellom sentralleddet og distriktene
 • å styrke samarbeidet med Skeiv Ungdom
 • Søke, og styrke lokale handlingsplaner og økte ressurser i lokalleddene

Hovedmål 2: FRI skal ha en robust og stabil medlemsmasse

 • ved å gjennomføre landsdekkende vervekampanjer
 • ved å ha et moderne medlemssystem som gjør det enkelt å forbli medlem
 • ved å tilby medlemsfordeler
 • gjennom tettere medlemsoppfølging

Hovedmål 3: FRI skal arbeide for lhbti og skeive handlingsplaner i alle fylkeskommuner og kommuner

 • ved å være en aktiv bidragsyter til alle kommuner og fylkeskommuner
 • gjennom å vise kommunene fordeler med å ha lhbti og skeiv handlingsplan
 • ved å samarbeide med relevante aktører
 • Sikre at eksisterende handlingsplaner følges opp

Hovedmål 4: FRI skal være en premissleverandør på kunnskap om vår målgruppe og ny politikk

 • ved å være den organisasjonen eksterne tyr til når de trenger økt kompetanse på mennesker som bryter med normer om kjønn og seksualitet
 • gjennom å skolere media og journalister innenfor særområder
 • gjennom videreformidling av ny kunnskap og forskningsresultater

Hovedmål 5: FRI skal være en åpen, mangfoldig og inkluderende organisasjon

 • gjennom å ivareta mangfold i planlegging av aktiviteter
 • synliggjøre mangfoldet av identiteter og etnisiteter
 • styrke kompetansen på kjønnsmangfold, seksualitet og interseksjonalitet i egen organisasjon.
 • Aktivt etterstrebe mangfoldig representasjon i tillitsverv og ved ansettelser.
 • Kompetanseheving, særlig på marginaliserte grupper
 • Kartlegge hvilke mekanismer i FRI som kan virke ekskluderende.
 • Sette antirasisme på agendaen

Utdanning

Utdanning innbefatter barnehager, skoler og høyere utdanning, og er en viktig arena for å spre kunnskap og kompetanse om mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet og kjønnsmangfold.

Hovedmål 1: Skolen skal ha nulltoleranse for bruk av skjellsord, mobbing og trakassering på grunnlag av kjønn og seksualitet.

 • FRI skal utøve politisk press på skolemyndigheter, skoleeiere og andre aktører på skolefeltet for å innføre nulltoleranse i lokale og nasjonale handlingsplaner mot mobbing.
 • FRI skal jobbe for at myndighetene prioriterer å inkludere kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskategorisering i trivselsundersøkelser, psykososiale handlingsplaner mv.

Hovedmål 2: Ansatte i skole og barnehage skal ha god kunnskap om kjønn og seksualitet, og ha god kunnskap om normkritikk som metodisk tilnærming til tematikken»

 • FRI skal styrke Rosa kompetanse skole slik at tiltaket kan nå enda flere lærere og lærerstudenter i tillegg til også å gjelde barnehage
 • FRI skal fortsette å søke om egen finansiering til Rosa kompetanse barnehage.
 • FRI skal jobbe aktivt for å styrke skolenes helse- og rådgivningstjenester sin kunnskap om kjønn og seksualitet.
 • Slike tiltak skal også styrkes i lokallagene

Hovedmål 3: Utdanningsinstitusjoner for blant annet lærere, jurister, politi og helse og sosialarbeidere skal gi studenter faglig kompetanse om kjønn og seksualitetsmangfold.

 • FRI skal styrke eksisterende samarbeide med sentrale aktører på utdanningsfeltet, samt etablere samarbeid med andre aktører

Hovedmål 4: Elever på ungdomstrinnet og videregående skole skal sikres tilgang på informasjon om kjønn, normer og seksualitet i et kvalitetssikret opplegg

 • FRIs fylkeslag skal i samarbeid med Rosa kompetanse og Restart legge til rette for skolebesøk fra FRI /Skeiv Ungdom

Internasjonalt

Hovedmål 1: Norsk utenrikspolitikk har et sterkt fokus på rettighetene til seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter både på landnivå og i internasjonale fora.

 • FRI beholder posisjonen som den mest relevante norske aktøren og pådriveren på lhbti og skeiv tematikk internasjonalt
 • FRI skal skape økt engasjement og synlighet rundt FRI s internasjonale solidaritetsarbeid både innad i organisasjonen og i norsk offentlighet.
 • FRI vil legge til rette for en årlig kampanje i samarbeid med aktuelle fylkeslag med ett hovedtema med lokale variasjoner.
 • FRI fortsetter strategisk samarbeid med UDs Seksjon for menneskerettigheter og demokrati og med norske utenriksstasjoner i lhbti og skeive spørsmål og fortsetter pådriver- og informasjonsarbeid overfor norske politikere, utenrikskomiteen, og norske frivillige organisasjoner.
 • FRI har god kvalitet på det bistandsfaglige gjennom fortsatt relevante/nyskapende prosjekter og gode styringsrutiner for prosjektforvaltning

Hovedmål 2: Norske og internasjonale trosbaserte aktører fremmer beskyttelse av mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet i sitt arbeid med samabeidspartnere internasjonalt

 • FRI viderefører arbeidet for at norske og internasjonale trosbaserte aktører fremmer beskyttelse av vår målgruppe i sine nasjonale og internasjonale samarbeid.
 • FRI fortsetter å støtte det Globale Interreligiøse Nettverket (GIN) og troende lhbti og skeive personer internasjonalt i påvirkningsarbeid opp mot religiøse ledere for å fremme rettigheter for vår målgruppe, med særlig fokus på Afrika sør for Sahara

Hovedmål 3: FRI styrker barnerettighetsorganisasjoners kunnskap om barn og -unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet sine levekår, sikrer at disse tas med i utviklingen av nye program, og sikrer ikke-diskriminering barna i allerede igangsatte programsamarbeid

 • FRI vil utvikle arbeidet for at barnerettighetsaktører i Norge fremmer barn og unges rettigheter, uavhengig av seksualitet, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskategorisering, i sitt internasjonale og overnasjonale barnerettighetsarbeid, med særlig fokus på retten til utdanning
 • FRI styrker norske og internasjonale barnerettighetsorganisasjoners kunnskap om barn og -unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet sine levekår, med særlig fokus på retten til utdanning

Hovedmål 4: FRI skal være pådriver for at humanitære organisasjoner inkluderer lhbti og skeive i sitt humanitære arbeid.

 • FRI skal initiere møter med aktuelle humanitære organisasjoner for å sikre at mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet tas med i utviklingen av nye program og sikrer ikke-diskriminering i allerede igangsatte program og nødhjelp.
 • FRI vil i løpet av landsmøteperioden ha kartlagt muligheter for å drive strategisk påvirkningsarbeid og samarbeid med større humanitære aktører.

Hovedmål 5: FRI skal være pådriver for at lhbti og skeive-personer i Øst-, Sentral- og Sør-Europa beholder og styrker sine rettigheter

 • organisasjoner som jobber for mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Øst-Europa får tilgang til EØS-midler gjennom samarbeid med FRI
 • FRI skal drive nettverksbygging med som jobber for mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Øst-, Sentral- og Sør-Europa, særlig ved erfaringsutveksling mellom lhbti-organisasjoner som har eller vil kunne motta støtte fra EØS-programmene

Asyl

Hovedmål 1: Alle mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet skal kunne leve trygt på mottak.

 • FRI skal sikre finansiering av Rosa kompetanse asyl, for å styrke kompetansen om mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet i mottak
 • FRI skal følge opp lhbti og skeive i mottak rundt i landet – for eksempel følge opp henvendelser fra lhbti og skeive som ønsker å skifte mottak, bidra med møteplasser, med mer
 • FRI skal jobbe for at lhbti og skeive personer plasseres i mer sentrale mottak der det er ønskelig
 • FRI skal jobbe for å sikre tilgang til behandling for transpersoner mens de sitter på mottak

Hovedmål 2: FRI skal jobbe politisk for at personer som risikerer straff eller alvorlige sosiale sanksjoner på bakgrunn av seksualitet, seksuell praksis, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskategorisering bør innvilges asyl

 • FRI skal informere utlendingsforvaltningen om faktiske forhold i relevante land, slik at ikke bare lovgivning tillegges vekt i vurderingen av opphold på humanitært grunnla
 • FRI skal opprettholde samarbeid med internasjonale aktører, slik at FRI kjenner utviklingen for mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet rundt om i verden

Hovedmål 3: FRI skal sørge for at det store antallet mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet som er kommet til Norge blir systematisk fulgt opp.

 • FRI skal samarbeide med andre aktører på asyl- og flyktningområde
 • FRI skal jobbe med myndighetene for å få på plass en strategi for å møte mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet.
 • FRI skal jobbe for at personer som opplever forfølgelse/trusler skal komme inn under krisesenterloven.

Helse

Hovedmål 1: Alle ansatte i helse- og sosialsektoren skal ha kompetanse om mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet for å sikre likeverdige offentlige tjenester.

 • FRI skal styrke Rosa kompetanse helse og sosial
 • FRI skal jobbe for kompetansehevende tiltak i FRI s fylkeslag
 • FRI skal etablere en årlig konferanse om seksualitet, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskategorisering
 • FRI skal bidra til å skape trygge, lokale kontaktpunkter i kommunene, i samarbeid med lokalledd, for mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet med psykiske helseutfordringer.

Hovedmål 2: FRI skal jobbe for at det etableres et helhetlig og lavterskel behandlingstilbud for personer som opplever kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori basert på deres individuelle behov og ønsker.

 • FRI skal følge opp flertallsanbefalingene i Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn (utredning fra ekspertgruppe oppnevnt av Helsedirektoratet
 • FRI skal jobbe for økt kompetanse i primærhelsetjenesten
 • FRI skal arbeide for at levekårsundersøkelser blant mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet utvides til flere i målgruppen»

Hovedmål 3: FRI skal jobbe for at det innføres et tredje likeverdig juridisk kjønnsalternativ i Norge

 • FRI skal jobbe for at det innføres systemer for personnummer og identitetspapirer som gir rom for reelt kjønnsmangfold gjennom personnummer uten identitetsmarkør og en tredje mulighet for kjønn uten nærmere spesifisering.
 • FRI skal allmenngjøre kunnskap om kjønnsmangfold blant tjenesteytere og allmennheten

Hovedmål 4: FRI skal jobbe for økt kunnskap om intersex og et transparent og individbasert behandlingstilbud for målgruppen

 • FRI skal tilrettelegge for åpenhet om intersex i egen organisasjon og i offentligheten
 • FRI skal styrke kompetansen om intersex i egen organisasjon og i offentligheten
 • Skal opprette og rekruttere intersexpersoner til nytt utvalg i FRI, tilsvarende TU
 • FRI skal prioritere arbeidet med ovennevnte målgruppe og inkludere dette i organisasjonens øvrige arbeid
 • FRI skal jobbe sammen med internasjonale aktører, for å styrke kompetansen i egen organisasjon

Hovedmål 5: FRI skal arbeide for at alle mennesker som bryter med normer for seksualitet skal få leve ut sin identitet

 • FRI skal øke kompetansen om bdsm og fetisjisme i helsevesenet
 • FRI skal aktivt tilrettelegge for åpenhet om alle seksuelle orienteringer i egen organisasjon
 • FRI vil, i samarbeid med relevante aktører, arbeide for at WHO følger de nordiske landene og reviderer F. 65 i ICD 10, så seksualiteten/utrykket til BDSMere, fetisjister og transvestitter friskmeldes.
 • FRI skal styrke kunnskapen om hva sunn, sikrere og samtykkende sex er

Hovedmål 6: FRI skal jobbe for at mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet, og som selger sex har gode helse- og levekår

 • FRI skal arbeide for å fjerne §316
 • FRI skal arbeide for at tiltak som retter seg mot mennesker som selger sex kan møte mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet på en god måte
 • FRI skal arbeide for økt forskning på og kunnskap om mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet som selger eller kjøper sex

Hovedmål 7: FRI skal jobbe for god tilgang på kunnskap, testing og adekvat helsehjelp

 • samarbeide med relevante aktører for at alle skal ha tilgang på hurtigtester uansett bosted
 • utarbeide en helhetlig strategi for organisasjonens helsefremmede arbeid (bør inngå i punkt om helse – et generelt behov som ikke bare handler om hiv)
 • økt fokus på medisinsk behandling i det smitteforebyggende arbeidet og prøveprosjekt for PrEP
 • jobbe for at vi får mer forskning om hiv, spesielt kvalitativ forskning
 • jobbe for at hvert fylke får hiv-koordinator og for økt brukermedvirkning

Hovedmål 8: FRI skal jobbe for å bedre levekårene til personer som lever med hiv

 • videreføre samarbeidet med organisasjoner som jobber for rettighetene til personer som lever med hiv, spesielt organisasjoner som deler vårt politiske syn
 • øke kunnskapen om hiv og seksuell helse internt i egen organisasjon og bedre holdninger i de miljøer som samler mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet
 • jobbe for at justissektoren og media har kompetansen til å håndtere hiv-relaterte straffesaker.
 • bidra til å øke den allmenne kunnskapen om hiv

Hovedmål 9: FRI skal jobbe for å endre den norske hiv lovgivning

 • jobbe for at kriminalisering må begrenses til de svært sjeldne tilfeller der en person med viten og vilje går inn for å smitte en annen og faktisk overfører smitte
 • jobbe for at myndighetene følger FN og UNAIDS øvrige anbefalinger

Hovedmål 10: Forebygging

 • FRI vil jobbe for at det innføres kompetansekrav for dem som skal ha ansvar for seksualundervisningen i skolene.
 • FRI vil jobbe for å fremme betydningen av at mennesker blir trygg sin egen seksualitet og identitet i det forebyggende arbeidet.
 • FRI vil jobbe for å fremme de universelle seksuelle menneskerettighetene, og påse at de ikke blir brutt.
 • FRI vil fremme kunnskapen om at hivpositive på vellykket behandling ikke er smittbare.
 • FRI vil jobbe for at alle mennesker skal ha tilgang på oppdatert kunnskap om hiv og seksuell helse.
 • FRI vil jobbe for at Norske myndigheter innfører en pro-aktiv nullvisjon i kampen mot hiv, og for at de tar i bruk alle nødvendige, tilgjengelige og dokumentert effektive tiltak i et helhetlig smitteforebyggende perspektiv.
 • FRI skal jobbe for at MSM, transpersoner og hiv positive skal tilbys HPV vaksine

Hovedmål 11: FRI skal arbeide for å forebygge og redusere skadevirkninger av alkohol og andre rusmidler ved å

 • tilby rusfrie aktiviteter.
 • bidra til å øke kunnskapen om de helsemessige og sosiale konsekvensene av rusbruk blant mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet
 • sikre at forebyggende og skadereduserende tiltak inkluderes i fylkeskommunale og kommunale handlingsplaner for målgruppen
 • samarbeide med andre aktører i miljøet om en ansvarlig tilnærming til alkoholservering og andre rusmidler på møteplasser for målgruppen

Arbeidsliv

Hovedmål 1: FRI skal jobbe for at seksualitet, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskategorisering ikke skal være til hinder for tilgang til arbeid og at alle mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet skal få tilgang på et arbeidsliv fritt for diskriminering

 • FRI skal jobbe for at diskrimineringslovgivningen i arbeidslivet utvides til å omfatte alle mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet
 • FRI skal styrke arbeids- og rapporteringsplikten for arbeidsgivere i offentlig og privat sektor
 • FRI skal styrke Rosa kompetanse bedrift, og kompetansehevende tiltak lokalt
 • FRI skal opprette en helhetlig skoleringspakke i regi av FRI til arbeidsgivere med mulighet for sertifisering, der Rosa kompetanse bedrift er en av flere skoleringstilbud.
 • FRI skal samarbeide med arbeidslivets organisasjoner og jobbe for skolering for å bidra til inkludering av mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet