Hva vi mener

Norge må påta seg internasjonalt lederskap 

FRI er pådriver for at norsk og internasjonal utenriks- og utviklingspolitikk prioriterer rettighetene til lhbti-personer. Vi samarbeider med søsterorganisasjoner over hele verden, og sørger for at menneskerettighetene til lhbti-personer ligger høyt på den internasjonale politiske agendaen. 

Vi jobber for at Norge skal være pådriver for lhbti-personers menneskerettigheter i multilaterale fora, med særlig fokus på FN og Europarådet. Vi mener at Norge må integrerer lhbti-personers rettigheter som en del av sin kontinuerlige dialog om menneskerettigheter med samarbeidsland, og reagere når lhbti-personers menneskerettigheter blir brutt. Vi oppfordrer norske utenriksstasjoner til å holde tett kontakt med lhbti-organisasjoner og til å bidra med finansiell og politisk støtte til deres rettighetsarbeid. 

Norge må inkludere lhbt i sitt humanitære bistandsarbeid 

Norge er en av de største giverne til humanitær bistand, og blant områdene Norge satser på er beskyttelse mot seksuell og kjønnsbasert vold. Vi vet at lhbti-personer på flukt er særlig sårbare. Vi vet også at kjønnsbarrierer hindrer lhbti-personer tilgang til nødhjelp. Norge har mulighet til å gå foran og lede på dette feltet. FRI mener at norske myndigheter bør stille tydelige krav til norske mottakere av humanitære midler om å vise hvordan de sørger for at hjelpen som gis når ut til alle, også lhbti-personer. 

Norsk utviklingshjelp må inkludere lhbt-personer 

Per i dag er det få bistandsorganisasjoner som tilrettelegger for at deres programmer, enten de handler om tilgang til helse, utdanning eller å skape jobbmuligheter, tar høyde for de særlige utfordringene lhbti-personer står overfor. Konsekvensen av dette er at de ikke nås. Hvis norsk bistand skal oppfylle FNs bærekraftsmål om å nå alle, også de mest marginaliserte, må organisasjoner som jobber for utvikling og menneskerettigheter integrere et fokus på lhbti-personers menneskerettigheter i sitt arbeid og være pådrivere for lhbti-personers rettigheter i dialog med sine samarbeidspartnere.