Rk barnehage

Rammeplan for barnehagen sier at barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Barnehagen skal synliggjøre et mangfold av familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen. Videre skal barnehagen bidra til trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd, samt forebygge krenkelser og mobbing (KD, 2017).

Som barnehageansatt kan du bidra til at alle barn kjenner seg trygge og inkluderte i barnehagehverdagen, og du kan være en viktig støtte i barns identitetsutvikling.

Rosa kompetanse har siden 2006 holdt kurs om normer, kjønn, identitet, seksuell orientering og inkluderende praksis. Kursene er kunnskapsbaserte, motiverende, praktisk anvendelige og har overføringsverdi til andre temaer knyttet til mangfold, utenforskap og minoritet-/majoritetsperspektiver.

Rosa kompetanse samarbeider med blant annet Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, KUN – Senter for kunnskap og likestilling, Redd Barna og FUB – Foreldreutvalget for barnehager. Rosa kompetanse barnehage er finansiert av Helsedirektoratet. Kurset mottar svært gode tilbakemeldinger.

Vi besøker gjerne din barnehage, utdanningsinstitusjon eller din fagforening. Kurset har en anbefalt tidsramme på tre timer, men kan tilpasses ønsker og behov.

Kontakt oss på epost: rosakompetanse@foreningenfri.no 

Sagt om Rosa kompetanse barnehage:

Super informativt, engasjerende og tydelig. TAKK!

Fantastisk forelesning! Konkret, praksisrettet og til ettertanke. Skulle gjerne fortsatt i mange timer til!

Kjempebra opplegg! Burde vært obligatorisk for alle pedagoger!

Meget viktig og relevant for vårt arbeid med barn i barnehagen.

Mitt fjerde kurs med dere og lærer alltid noe nytt. Burde nesten hatt det like ofte som førstehjelpskurs!

Til toppen