Vedtekter

Vedtektene definerer hvem FRI er og hvordan organisasjonen skal drives. Dokumentet fastslår reglene alle organisasjonsledd er nødt til forholde seg til. Nedenstående dokument er vedtatt på FRIs landsmøte 18.-20. november 2022. 

§1 Navn og formål

1.1 Organisasjonens navn er FRI med undertekst Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

1.2 FRIs mål er et samfunn der alle åpent kan leve ut sin seksuelle orientering, kjærlighet, kjønnsidentitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert eller trakassert.

1.3 FRI er uavhengig av politiske parti, trossamfunn og andre organisasjoner som ikke er underlagt FRI.

1.4 FRI er en antirasistisk og feministisk organisasjon.

§2 Medlemskap

2.1 Alle som støtter FRIs formål kan bli medlem gjennom å betale kontingent.

2.2 Medlemmer tilknyttes fylkeslag i de fylkene FRI har lag. Et medlem kan bare være tilsluttet et lag av gangen      og har fulle rettigheter i sitt lag.

2.3 Kun medlemmer kan inneha tillitsverv i organisasjonen

2.4 Medlemmer i FRIs aktivitetsgrupper skal i hovedsak være medlem i FRI.

§3 FRI støttespiller

3.1 Enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter som støtter FRIs arbeid og formålsparagraf kan bli støttespillere i FRI gjennom å betale et månedlig beløp. Inntekter fra støttespillere går direkte til fylkeslaget eller landsstyret.

§4 Opphør av medlemskap

Utmelding av organisasjonen skal skje skriftlig.

§5 Kontingent

5.1 Landsstyret fastsetter medlemskontingenten samt kontingent for støttemedlemskap.

5.2 Kontingenten skal innkreves gjennom FRIs sekretariat, og videresendes lagene minimum 2 ganger i året.

§6 Landsmøtet

6.1 FRIs øverste myndighet er landsmøtet.

6.2 Landsmøtet samles annethvert år i partallsår. Innkalling sendes ut med minst 8 ukers varsel. Landsstyrets årsberetning og regnskap skal være tilgjengelig for medlemmene fra samme tidspunkt.

6.3 Landsstyret skal senest 6 måneder før landsmøtet avholdes, kunngjøre frister for forslag til landsmøtet. Landsstyret skal senest 14 uker før landsmøtet sende påminning til medlemmer om fristen for å fremme saker. Saker som ønskes fremmet for landsmøtet, må være landsstyret i hende senest 12 uker før landsmøtet. Forslag må være begrunnet. Sakspapirene skal være tilgjengelige for medlemmene minst 8 uker før landsmøtet.

6.4 Hvert fylkeslag skal, på særskilt innkalt medlemsmøte, etter at sakspapirer foreligger, velge delegater til landsmøtet etter følgende fordelingsnøkkel:

6.4.1 FRIs landsmøte består av maksimalt 80 delegater. Disse inkluderer landsstyret.

6.4.2 Skeiv Ungdoms landsmøtedelegasjon består av 5 delegater, i tillegg til leder.

6.4.3 De øvrige delegatene velges fra fylkeslagene, etter en beregning av fylkeslagets andel av medlemmene i det totale medlemstallet i FRI.

6.4.4 Lag med under 3% av medlemmene får én delegat. Deretter øker antallet delegater med én delegat per prosentpoeng opp til 10% av medlemmene. Lag med over 10% av medlemmene øker med én delegat per fem prosentpoeng. Lag med 40% eller mer av medlemmene får seksten – 16 – delegater. Ingen lag kan overskride 16 delegater.

6.4.5 I tillegg skal det velges minst to varadelegater fra hvert fylkeslag og fra Skeiv Ungdom. Vara skal møte dersom valgt(e) delegat(er) av ulike årsaker ikke kan møte.

6.4.6 Delegater valgt til landsmøtet fra fylkeslagene må være medlemmer i FRI eller Skeiv Ungdom, og ha betalt medlemskontingent for inneværende år.

6.4.7 Delegater valgt til landsmøtet fra ungdomsorganisasjonen må være medlem av Skeiv Ungdom, og ha betalt medlemskontingent for inneværende år.

6.4.8 Sekretariatet beregner delegattallet for det enkelte fylkeslag på basis av antall betalende medlemmer per 31.12 det foregående år.

6.4.9 Delegater og landsstyret møter med fulle rettigheter. Sentralstyret møter, utover det totale antallet delegater, med tale- og forslagsrett. Sentralstyremedlemmer kan ikke være delegat fra fylkeslag.

6.4.10 Alle medlemmer av FRI kan møte som observatører, og kan tilkjennes talerett dersom landsmøtet vedtar dette.

6.5 Landsmøtets dagsorden består av:

6.5.1 Valg av dirigenter

6.5.2 Valg av referenter

6.5.3 Valg av tellekorps

6.5.4 Valg av tre medlemmer til å undertegne protokollen

6.5.5 Godkjenning av innkallingen

6.5.6 Godkjenning av sakslisten

6.5.7 Beretning

6.5.8 Økonomiske prioriteringer.

6.5.9 Et arbeidsprogram med 3 til 5 prioriterte arbeidsområder for landsmøteperioden.

6.5.10 Innkomne saker

6.5.11 Politisk plattform

6.5.12 Valg:
• leder
• nestledere i rangert rekkefølge: politisk nestleder og organisatorisk nestleder
• fem medlemmer
• to varamedlemmer til sentralstyret
• tre medlemmer og ett varamedlem til kontrollkomité

6.5.13 Valg av tidspunkt for neste landsmøte.

6.6 Ekstraordinært landsmøte holdes når 33% av medlemmene krever dette skriftlig eller når medlemsmøter i 1/3 av lagene krever det. Ekstraordinært landsmøte holdes også når landsstyret finner det nødvendig. Innkalling skal skje med minst 4 ukers varsel. Saksliste utarbeides av landsstyret.

§7 Landsstyret

7.1 Landsstyret er FRIs øverste myndighet mellom landsmøtene og består av:

7.1.1 Leder og politisk nestleder valgt på landsmøtet, med organisatorisk nestleder som vara.

7.1.2 Fylkesleder fra fylkeslaget, med inntil fire vara fra fylkeslagets styre. Hvis et lag består av mer enn ett fylke, får man en representant ekstra per fylke.

7.1.3 Leder av Skeiv ungdom med nestledere som vara.

7.1.4 Sentralstyrerepresentantene kan møte i landsstyret med tale- og forslagsrett.

7.2 Landsstyret leder FRIs drift i samsvar med de til enhver tid gjeldende styringsdokumenter. Landsstyret er ansvarlig for at utadrettet virksomhet følger det samme grunnlaget.

7.3 Landsstyret skal orienteres om regnskap og vedta budsjett.

7.4 Landsstyret skal tre sammen minst 3 ganger i året. Konstituerende landsstyremøte skal holdes innen 4 måneder etter landsmøtet. Dersom et flertall i landsstyret forlanger det, kan det innkalles til ekstraordinært landsstyremøte.

7.5 Landsstyret skal innkalles med minimum tre ukers varsel. Sakspapirer skal sendes ut i organisasjonen minst 1 uke før møtet.

7.6 Alle tillitsvalgte skal ha betalt kontingent for inneværende år for å få møte- og stemmerett.

§8 Sentralstyret

8.1 Sentralstyret velges av landsmøtet og består av leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder, fem medlemmer og to varamedlemmer. Sentralstyret velges for to år. Nestlederne er stedfortreder for leder i rangert rekkefølge: 1 – politisk nestleder, 2 – organisatorisk nestleder.

8.2 Leder av Skeiv Ungdom møter i sentralstyret med fulle rettigheter.

8.3 Sentralstyret er ansvarlig for den daglige virksomheten etter de styrende dokumenter vedtatt av landsstyret. Sentralstyret er også̊ ansvarlig for utadrettet virksomhet mellom landsstyremøtene.

8.4 Ingen kan sitte i sentralstyret og være leder i et fylkeslag samtidig.

8.5 Nyvalgt sentralstyre tiltrer umiddelbart etter landsmøtet eller når landsmøtet har vedtatt det.

8.6 Sentralstyrets representanter kan ikke ha et ansettelsesforhold i organisasjonen.

8.7 Sentralstyret skal godkjenne regnskap.

§9 Utvalg

Landsstyret og sentralstyret kan opprette, nedlegge og vedta mandat for utvalg. Utvalget rapporterer til oppnevnende organ eller det organ dette delegeres til. Overordnet organ skal informeres dersom det foretas endringer i utvalget.

§10 Kontrollkomiteen

10.1 Kontrollkomiteen er FRIs kontrollorgan.

10.2 Kontrollkomiteen velges av landsmøtet og består av leder og 2 medlemmer med 1 varamedlem. Kontrollkomiteen velges for 2 år.

10.3 Kontrollkomiteens ansvarsområde omfatter: Gjennomgå̊  sentralstyrets handlingsplan, årsberetning, budsjett, regnskap og protokoller, samt forestå̊ veiledning med henblikk på̊ å forbedre rutiner.

10.4 Kontrollkomiteen avgir rapport til Landsstyret og Landsmøtet som sendes lagene og som vurderer om det har forekommet disposisjoner som er i strid med FRIs vedtekter og vedtak.

10.5 Kontrollkomiteen skal ikke befatte seg med oppgaver som påhviler økonomirevisor.

§11 Valgkomité

11.1 Valgkomité velges av landsmøtet og består av minst tre medlemmer med 1 varamedlem. Valgkomité velges for 2 år.

11.2 Valgkomitéen innstiller på kandidater som velges på landsmøte, med unntak av valgkomite.

11.3 Medlemmer av valgkomitéen blir innstilt av sentralstyret.

11.4 Ved frafall i Valgkomiteen skal Sentralstyret sette ned en midlertidig valgkomité som har til oppgave å finne nytt medlem til Valgkomiteen, og skal innstille i saken. Nytt medlem velges av førstkommende Landsstyremøte

§12 Fylkeslag

12.1 Fylkeslagene bestemmer selv arbeidsoppgaver og arbeidsform innenfor rammene av organisasjonens vedtekter. Fylkeslaget skal registrere seg som selvstendig juridisk enhet.

12.2 Fylkeslagenes geografiske ansvarsområder bestemmes av landsstyret.
Fylkeslagene kan nedsette egne lokallag som underledd av fylkesstyret. (se paragraf 12 og underpunkter, og paragraf 13)»

12.3 Fylkeslagets navn skal være FRI – fylkesnavn.

12.4 For opprettelse av et nytt fylkeslag må det være minst 30 medlemmer innen det gitte området. Synker medlemstallet i et lag til 10 medlemmer eller mindre, kan landsstyret avgjøre om medlemmene skal overføres til andre nærliggende lag, eller få status som avdeling i annet fylkeslag.

12.5 Lokale, selvstendige organisasjoner kan søke landsstyret om å slutte seg til FRI som aktivitetsgrupper i det aktuelle fylkeslag. Landsstyret kan også legge aktivitetsgrupper under sentralleddet.

12.6 Fylkeslagene avholder årsmøte hvert år innen utgangen av februar. Foreløpig innkalling skal være medlemmene i hende minst 4 uker før årsmøtet avholdes.

12.7 Saker som ønskes behandlet og vedtatt må være styret i hende før endelig innkalling sendes ut. Dagsorden skal fremgå av endelig innkalling, som skal være medlemmene i hende senest en uke før årsmøtet avholdes.

12.8 Stemmerett på årsmøter har alle medlemmer som har betalt forfalt kontingent, og for nye medlemmer senest tre uker før årsmøtet avholdes.

12.9 Årsmøter i fylkeslagene skal blant annet behandle:

12.9.1 Årsberetning og regnskap

12.9.2 Arbeidsprogram og budsjett

12.9.3 Valg av personer til lokale og nasjonale tillitsverv, herunder valg av vararepresentanter til Landsstyret

12.9.4 Valg av valgkomité

12.9.5 Valg av revisor

12.9.6 Forslag om endring av lokale vedtekter

12.9.7 Valg av fylkesstyre og valg av lokallag, der det finnes.

12.10 Ekstraordinært årsmøte holdes når minst 1/3 av medlemmene krever det eller når fylkeslagets styre/arbeidsutvalg finner det nødvendig. Innkalling skal skje med minst 4 ukers varsel. Saksliste utarbeides av styret/arbeidsutvalget.

12.11 Årsmøtet i fylkeslag kan med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter vedta å nedlegge laget.

12.12 For at årsmøtet skal behandle nedleggelse av laget må dette være gjort kjent for alle medlemmene av fylkeslaget minst tre måneder før årsmøtet avholdes.

12.13 Landsstyret kan med 2/3 flertall velge å legge ned et lag som ikke oppfyller vedtektene. Ved nedleggelse av et fylkeslag, overføres alle aktiva, herunder kontanter, bankkonti, fonds, eiendeler og arkiv, etter at utestående fordringer er betalt, til FRI sentralt.

12.14 Om et fylkeslag ikke oppfyller vedtekter, ikke har fungerende styre eller bryter med FRIs formålsparagraf, kan landsstyret med 2/3 flertall vedta å overta driften av et fylkeslag frem til årsmøte arrangeres i fylkeslaget. Laget skal da fungere som en aktivitetsgruppe frem til nytt styre er valgt.

12.15 Lag som ikke har oppfylt vedtektene, kan ikke få utbetalt kontingent og driftsstøtte fra landsstyret.

12.16 Driftstøtte/kontigent i inneværende år som ikke blir betalt ut til fylkeslag, tilfaller aktivtetsfondet.

§13 Lokallag og aktivitetsgrupper

13.1 Lokallag og aktivitetsgrupper opprettes, nedlegges og navngis av fylkeslaget.

13.2 Lokallagets og aktivitetsgruppens navn og organisering fastsettes av fylkeslagets styre.

13.3 Opprettelse av lokallag og aktivitetsgrupper vedtas av fylkeslagets styre.

13.4 Stemmerett og valgbarhet i lokallag og aktivitetsgruppenes styre følger fylkeslagets vedtekter og eventuelle styrevedtak, men man må være betalende medlem av FRI.

13.5 Lokallag og aktivitetsgruppens økonomiske og øvrige organisatoriske tilknytning til organisasjonen vedtas av fylkeslagets styre.

13.6 Sentralstyret kan opprette og nedlegge lokallag og aktivitetsgrupper i fylker der det ikke finnes noe fylkeslag. Sentralstyret har da den myndighet som etter 12.2, 12.3 og 12.5 tilligger fylkeslagets styre.

§14 Mangfold

I innstillinger til styreverv, ved ansettelser og når personer settes inn i utvalg, komiteer og arbeidsgrupper skal faktorer med betydning for mangfoldet veie tungt, heriblant funksjonsevne, etnisitet, kjønnsidentitet/-uttrykk og seksualitet. Ingen kjønn skal ved valg ha mer enn 60% representasjon i et styre. Det skal være god geografisk spredning blant medlemmene.

Om styret i et fylkeslag ikke oppfyller denne regelen, skal fylkeslaget redegjøre for landsstyret hva som gjøres for å sikre mangfoldet og representasjon. Regelen gjelder ikke for aktivitetsgrupper som retter seg mot en bestemt del av vår medlemsmasse.

§15 Skeiv ungdom

Skeiv Ungdom er FRIs ungdomsorganisasjon

§16 Administrasjon

16.1 Landsmøtet vedtar økonomiske retningslinjer for perioden. Landsstyret vedtar budsjett for hvert år i tråd med landsmøtets retningslinjer. Landsstyret godkjenner regnskap for hvert år.

16.2 Fordeling av midler:

16.2.1 Kontingentinntekter fordeles med 80% til lagene og 20% til landsstyret. Innbetalt kontingent fra medlemmer som ikke sorterer under fylkeslag skal tilføres aktivitetsfondet.

16.2.2 Medlemstallet beregnes ved utgangen av året (31.12.). Landsstyret skal i henhold til landsmøtets behandling av FRIs økonomi, stille midler til disposisjon for fylkeslagene

16.2.3 Uspesifiserte gaver skal gå til landsstyret.

16.2.4 Når landsstyret bevilger overføringer til fylkeslagene må̊ fylkeslagene innen den 15.03 hvert påfølgende år returnere et regnskap som er godkjent og ført i samsvar med krav i bevilgningstilsagnet.

16.3 Reglement for FRIs regnskap fastsettes av landsstyret.

16.4 Inntekter fra støttespillere går direkte til fylkeslaget eller landsstyret.

§17 Administrasjon

17.1 Landsstyret oppretter og nedlegger stillinger betalt av drifts- og frie midler. Sentralstyret konsulterer landsstyret hvis slike stillinger er tenkt omdefinert. Sentralstyret foretar ansettelser i opprettede stillinger.

17.2 Sentralstyret har arbeidsgiveransvar for den sentrale administrasjonen.

17.3 FRIs ansatte kan ikke inneha tillitsverv i organisasjonen.

17.4 Ansatte i den sentrale administrasjonen kan møte på landsmøte uten tale-, forslags- og stemmerett. Landsmøtet kan innvilge talerett for enkeltsaker eller for hele møtet.

§18 Eksklusjon m.m.

18.1 Landsstyret kan overfor medlemmer som gjennom rettsstridig atferd utsetter organisasjonen for tap eller risiko for tap, eller som gjennom tillitsverv grovt overtrer de normer som tilligger tillitsvalgte, ekskludere disse, suspendere disse, eller i inntil 10 år utelukke disse fra å ha tillitsverv i organisasjonen. Eksklusjon, suspensjon eller utelukkelse er gyldig umiddelbart. Vedkommende kan påklage eksklusjonen til førstkommende landsmøte.

18.2  Fylkeslagsstyret kan utelukke medlemmer fra muligheten til å inneha lokale tillitsverv i organisasjonen i inntil 3 år, hvis vedkommende ikke overholder organisasjonens formålsparagraf, gjennom rettsstridig atferd utsetter organisasjonen for tap eller risiko for tap, eller gjennom tillitsverv overtrer de normer som tilligger tillitsvalgte. Utelukkelse er gyldig umiddelbart. Vedkommende kan påklage utelukkelsen til  førstkommende landsstyremøte

18.3 Årsmøter i fylkeslagene, samt landsmøtet, skal orienteres om antall gjeldene eksklusjoner, suspensjoner eller utelukkelser.

18.4 Landsstyret kan vedta mistillit overfor representanter i sentralstyret.

18.5 Det kreves 2/3 flertall i vedtak om eksklusjon, suspensjon, utelukkelse fra tillitsverv og mistillit.

18.6 Medlemskap i rasistiske/-fascistiske organisasjoner gir grunnlag for eksklusjon fra FRI.

§19 Taushetsplikt

Det skal ikke gis opplysning om hvem som er medlemmer i FRI, med mindre det er klarert med det enkelte medlem. Unntatt dette er offentlige myndigheter og tilsvarende bidragsytere, der kontroll av medlemstall eller alder er kriterier for tildeling av midler. All innsyn skal godkjennes av Sentralstyret. Unntatt er også sentralt tillitsvalgte i Skeiv Ungdom.

§20 FRIs beslutningslinjer

20.1 I FRI fatter møter, styrer, råd og utvalg gyldig vedtak når halvparten eller fler av de valgte medlemmene deltar i møtet.

20.2 Det forslag som får halvparten av de tilstedeværendes stemmer anses vedtatt, ved stemmelikhet har valgt leder dobbeltstemme.

20.3 Vedtak i fylkeslagene om vedtektsendring og om sammenslutning og oppløsning krever minst 2/3 av de tilstedeværendes stemmer for å være gyldig.

§21 Endring av vedtekter

21.1 Det kreves 2/3 flertall på landsmøtet ved endring av vedtektene.

21.2 Nye vedtekter trer i kraft umiddelbart etter at vedtektene er vedtatt i sin helhet.

§22 Nedleggelse av FRI

22.1 Dersom minst 75% av lagene er representert på landsmøtet kan minst 3/4 av delegatene på landsmøtet vedta nedleggelse av FRI. Saken må meldes for lagene minst 8 uker før avstemming finner sted. Ved nedleggelse av FRI skal det sikres at aktiva benyttes til FRIs formål som definert i punkt 1.2 ovenfor, og i dette til oppfyllelse av de forpliktelser FRI har pådratt seg gjennom ervervelsen av midlene. Landsstyret avgjør hvordan dette skal skje og hvordan arkiver etc. skal forvaltes.

22.2 Dersom landsmøtet beslutter å legge ned organisasjonen, skal resterende midler, etter at alle forpliktelser er oppfylt, overføres til en organisasjon, stiftelse eller fond med lignende formål og som skatteetaten har godkjent for skattefradrag for gaver. Det er landsmøtet som beslutter hvilken organisasjon som skal motta restmidlene etter forslag fra sentralstyret.