Vedtekter

Alle i FRI må følge FRIs vedtekter som er vedtatt av Landsmøtet 2016.

§1 Navn og formål

1.1 Organisasjonens navn er FRI med undertekst Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

1.2 FRIs mål er et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert eller trakassert.

1.3 FRI er uavhengig av politiske parti, trossamfunn og andre organisasjoner som ikke er underlagt FRI.

§2 Medlemskap

2.1 Alle kan bli medlem gjennom å betale kontingent.

2.2 Medlemmer tilknyttes fylkeslag i de fylkene FRI har lag. Et medlem kan bare være tilsluttet et lag av gangen og har fulle rettigheter i sitt lag.

2.3 Kun medlemmer kan inneha tillitsverv i organisasjonen.

2.4 Medlemmer i FRIs aktivitetsgrupper skal i hovedsak være medlem i FRI.

§3 Støttemedlemskap

3.1 Enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter kan bli støttemedlem.

3.2 Enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter tilknyttes de fylkene FRI har lag. Enkeltpersoner har møte- og talerett i sitt fylkeslag.

§4 Opphør av medlemskap

Utmelding av organisasjonen skal skje skriftlig.

§5 Kontingent

5.1 Landsstyret fastsetter medlemskontingenten samt kontingent for støttemedlemskap.

5.2 Kontingenten skal innkreves gjennom FRIs sekretariat, og videresendes lagene 3 ganger i året.

§6 Landsmøtet

6.1 FRIs øverste myndighet er landsmøtet.

6.2 Landsmøtet samles i første halvår hvert andre år. Innkalling sendes ut med minst 8 ukers varsel. Landsstyrets årsberetning og regnskap skal være tilgjengelig for medlemmene fra samme tidspunkt.

6.3 Landsstyret skal senest 6 måneder før landsmøtet avholdes, kunngjøre frister for forslag til landsmøtet. Saker som ønskes fremmet for landsmøtet, må være landsstyret i hende senest 12 uker før landsmøtet. Forslag må være begrunnet. Sakspapirene skal være tilgjengelige for medlemmene minst 8 uker før landsmøtet.

6.4 Hvert fylkeslag skal på særskilt innkalt medlemsmøte, etter at sakspapirer foreligger, velge delegater til landsmøtet etter følgende fordelingsnøkkel:

6.4.1 En grunnkvote på to delegater

6.4.2 Utover dette en delegat pr. påbegynte 50 medlemmer, over første 30.

6.4.3 Intet fylkeslag kan velge mer enn 12 delegater.

6.4.4 Intet fylkeslag kan alene ha rent flertall.

6.4.5 I tillegg skal det velges minst to varadelegater fra hvert fylkeslag.

6.4.6 Skeiv Ungdoms landsmøtedelegasjon beregnes ut fra et gjennomsnitt av det totale antall delegater valgt fra fylkeslagene (antall delegater delt på antall fylkeslag)

6.4.7 Delegater valgt til landsmøtet fra fylkeslagene må være medlemmer i FRI.

6.4.8 Delegater valgt til landsmøtet fra ungdomsorganisasjonen må være medlem av Skeiv Ungdom.

6.4.9 Sekretariatet beregner delegattallet for det enkelte fylkeslag på basis av antall betalende medlemmer per 31.12 det foregående år.

6.4.10 Landsstyret møter med fulle rettigheter. Sentralstyret møter, utover det totale antallet delegater, med tale- og forslagsrett. Leder og nestleder av FRI og leder av Skeiv Ungdom møter med fulle rettigheter. Sentralstyremedlemmer kan ikke være delegat fra fylkeslag.

6.4.11 Alle medlemmer av FRI kan møte som observatører, og kan tilkjennes talerett for enkeltsaker dersom Landsmøtet vedtar dette.

6.5 Landsmøtets dagsorden består av:

6.5.1 Valg av dirigenter

6.5.2 Valg av referenter

6.5.3 Valg av tellekorps

6.5.4 Valg av tre medlemmer til å undertegne protokollen

6.5.5 Godkjenning av innkallingen

6.5.6 Godkjenning av sakslisten

6.5.7 Beretning

6.5.8 Økonomiske prioriteringer.

6.5.9 Arbeidsprogram for landsmøteperioden

6.5.10 Innkomne saker

6.5.11 Valg:

–  leder , politisk nestleder og organisatorisk nestleder.

–  5 medlemmer og 2 varamedlemmer til sentralstyret

–  5 medlemmer til valgkomité

–  3 medlemmer og en vara til kontrollkomité

–  Fire direktevalgte landsstyremedlemmer med personlig vara

6.6 Ekstraordinært landsmøte holdes når 33% av medlemmene krever dette skriftlig eller når medlemsmøter i 1/3 av lagene krever det. Ekstraordinært landsmøte holdes også når landsstyret finner det nødvendig. Innkalling skal skje med minst 4 ukers varsel. Saksliste utarbeides av landsstyret.

§7 Landsstyret

7.1 Landsstyret er FRIs øverste myndighet mellom landsmøtene og består av:

7.1.1 Leder og nestleder valgt på landsmøtet

7.1.2 Fylkeslagenes leder med inntil fire vara fra fylkeslagets styre.

7.1.3 Leder av Skeiv Ungdom med inntil to vara.

7.1.4 Fem sentralstyrerepresentanter valgt på landsmøtet møter med tale- og forslagsrett. Og fire direktevalgte landsstyrerepresentanter fra ulike landsdeler, valgt på landsmøtet møter med fulle rettigheter.

7.2 Landsstyret leder FRIs drift i samsvar med de til enhver tid gjeldende styringsdokumenter. Landsstyret er ansvarlig for at utadrettet virksomhet følger det samme grunnlaget.

7.3 Landsstyret har ansvar for å godkjenne regnskap og vedta budsjett.

7.4 Landsstyret skal tre sammen minst 3 ganger i året. Konstituerende landsstyremøte skal holdes innen 4 måneder etter landsmøtet. Dersom et flertall i landsstyret forlanger det, kan det innkalles til ekstraordinært landsstyremøte.

§8 Sentralstyret

8.1 Sentralstyret velges av landsmøtet og består av leder, nestleder, fem medlemmer med 2 varamedlemmer. Sentralstyret velges for 2 år.

8.2 Leder av Skeiv Ungdom møter i sentralstyret med fulle rettigheter.

8.3 Sentralstyret er ansvarlig for den daglige virksomheten etter de styrende dokumenter vedtatt av landsstyret. Sentralstyret er også ansvarlig for utadrettet virksomhet mellom landsstyremøtene.

8.4 Ingen kan sitte i sentralstyret og være leder i et fylkeslag samtidig.

8.5 Nyvalgt sentralstyre tiltrer umiddelbart etter valget.

§9 Utvalg

Landsstyret og sentralstyret kan opprette, nedlegge og vedta mandat for utvalg. Utvalget rapporterer til oppnevnende organ eller det organ dette delegeres til. Overordnet organ skal informeres dersom det foretas endringer i utvalget.

§10 Kontrollkomiteen

10.1 Kontrollkomiteen er FRIs kontrollorgan.

10.2 Kontrollkomiteen velges av landsmøtet og består av leder og 2 medlemmer med 1 varamedlem. Kontrollkomiteen velges for 2 år.

10.3 Kontrollkomiteens ansvarsområde omfatter: Gjennomgå sentralstyrets handlingsplan, årsberetning, budsjett, regnskap og protokoller, samt forestå veiledning med henblikk på å forbedre rutiner.

10.4 Kontrollkomiteen avgir rapport til Landsstyret og Landsmøtet som sendes lagene og som vurderer om det har forekommet disposisjoner som er i strid med FRIs vedtekter og vedtak.

10.5 Kontrollkomiteen skal ikke befatte seg med oppgaver som påhviler økonomirevisor.

§11 Fylkeslag

11.1 Fylkeslagene bestemmer selv arbeidsoppgaver og arbeidsform innenfor rammene av organisasjonens vedtekter. Fylkeslaget skal registrere seg som selvstendig juridisk enhet.

11.2 Fylkeslagenes geografiske ansvarsområder bestemmes av landsstyret.

11.3 Fylkeslagets navn skal være FRI – fylkesnavn. Unntak godkjennes av landsstyret.

11.4 For opprettelse av et nytt fylkeslag må det være minst femten medlemmer innen det gitte området. Synker medlemstallet i et lag til ti medlemmer eller mindre, kan landsstyret avgjøre om medlemmene skal overføres til andre nærliggende lag, eller få status som avdeling i annet fylkeslag.

11.5 Lokale, selvstendige organisasjoner kan søke landsstyret om å slutte seg til FRI.

11.6 Fylkeslagene avholder årsmøte hvert år innen utgangen av februar. Foreløpig innkalling skal være medlemmene i hende minst 4 uker før årsmøtet avholdes.

11.7 Saker som ønskes behandlet og vedtatt må være styret i hende før endelig innkalling sendes ut. Dagsorden skal fremgå av endelig innkalling, som skal være medlemmene i hende senest en uke før årsmøtet avholdes.

11.8 Stemmerett på årsmøter har alle medlemmer som har betalt forfalt kontingent i inneværende eller foregående år.

11.9 Årsmøter i fylkeslagene skal blant annet behandle:

11.9.1 Årsberetning og regnskap

11.9.2 Arbeidsprogram og budsjett

11.9.3 Valg av personer til lokale og nasjonale tillitsverv

11.9.4 Valg av valgkomité

11.9.5 Valg av revisor

11.9.6 Forslag om endring av lokale vedtekter

11.10 Ekstraordinært årsmøte holdes når minst 1/3 av medlemmene krever det eller når fylkeslagets styre/arbeidsutvalg finner det nødvendig. Innkalling skal skje med minst 4 ukers varsel. Saksliste utarbeides av styret/arbeidsutvalget.

11.11 Årsmøtet i fylkeslag kan med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter vedta å nedlegge laget.

11.12 Landsstyret kan med 2/3 flertall velge å legge ned et lag som ikke oppfyller vedtektene. Ved nedleggelse av et fylkeslag, overføres alle aktiva, herunder kontanter, bankkonti, fonds, eiendeler og arkiv, etter at utestående fordringer er betalt, til FRI sentralt.

11.13 For at årsmøtet skal behandle nedleggelse av laget må dette være gjort kjent for alle medlemmene av fylkeslaget minst tre måneder før årsmøtet avholdes.

§12 Lokallag

12.1 Lokallag underlagt fylkeslagene bestemmer selv arbeidsoppgaver og arbeidsform innenfor rammene av organisasjonens vedtekter.

12.2 Lokallagets navn skal være FRI – sted/region.

12.3 Opprettelse av lokallag vedtas av fylkeslagets årsmøte.

12.4 Stemmerett og valgbarhet i lokallag har alle fylkeslagets medlemmer som har betalt kontingent og har enten bosted, åpenbar tilhørighet eller har spesifisert at de vil stemme i det området som lokallaget dekker.

12.5 Lokallags økonomiske og øvrige organisatoriske tilknytning til fylkeslaget vedtas av fylkeslagets årsmøte.

§13 Mangfold

I innstillinger til styreverv, ved ansettelser og når personer settes inn i utvalg, komiteer og arbeidsgrupper skal faktorer med betydning for mangfoldet veie tungt.

§14 Skeiv Ungdom

Skeiv Ungdom er FRIs ungdomsorganisasjon

§15 Økonomi

15.1 Landsmøtet vedtar økonomiske retningslinjer for perioden. Landsstyret vedtar budsjett for hvert år i tråd med landsmøtets retningslinjer. Landsstyret godkjenner regnskap for hvert år.

15.2 Fordeling av midler:

15.2.1 Kontingentinntekter fordeles med 80% til lagene og 20% til landsstyret. Innbetalt kontingent fra medlemmer som ikke sorterer under fylkeslag skal tilføres aktivitetsfondet.

15.2.2 Medlemstallet beregnes ved utgangen av året (31.12). Landsstyret skal i henhold til landsmøtets behandling av FRIs økonomi, stille midler til disposisjon for fylkeslagene.

15.2.3 Uspesifiserte gaver skal gå til landsstyret.

15.2.4 Når landsstyret bevilger overføringer til fylkeslagene må̊ fylkeslagene innen den 15.03 hvert påfølgende år returnere et regnskap som er godkjent og ført i samsvar med krav i bevilgningstilsagnet.

15.3 Reglement for FRIs regnskap fastsettes av landsstyret.

15.4 Økonomireglement vedtas særskilt av landsmøtet, og er bindende for alle ledd i organisasjonen.

§16 Administrasjon

16.1 Landsstyret oppretter og nedlegger stillinger betalt av drifts- og frie midler. Sentralstyret konsulterer landsstyret hvis slike stillinger er tenkt omdefinert. Sentralstyret foretar ansettelser i opprettede stillinger

16.2 Sentralstyret har arbeidsgiveransvar for den sentrale administrasjonen.

16.3 FRIs ansatte kan ikke inneha tillitsverv i organisasjonen.

16.4 Ansatte i den sentrale administrasjonen kan møte på landsmøte uten tale-, forslags- og stemmerett, men kan ha saksansvar med tilhørende talerett.

§17 Eksklusjon m.m.

17.1 Landsstyret kan overfor medlemmer som gjennom rettsstridig atferd utsetter organisasjonen for tap eller risiko for tap, eller som gjennom tillitsverv grovt overtrer de normer som tilligger tillitsvalgte, ekskludere disse, suspendere disse, eller i inntil 10 år utelukke disse fra å ha tillitsverv i organisasjonen. Eksklusjon, suspensjon eller utelukkelse er gyldig umiddelbart. Vedkommende kan påklage eksklusjonen til førstkommende landsmøte

17.2 Fylkeslagsstyret kan utelukke medlemmer fra muligheten til å inneha lokale tillitsverv i organisasjonen i inntil 3 år, hvis vedkommende ikke overholder organisasjonens formålsparagraf, gjennom rettsstridig atferd utsetter organisasjonen for tap eller risiko for tap, eller gjennom tillitsverv overtrer de normer som tilligger tillitsvalgte. Utelukkelse er gyldig umiddelbart. Vedkommende kan påklage utelukkelsen til førstkommende landsstyremøte.

17.3 Årsmøter i fylkeslagene, samt landsmøtet, skal orienteres om antall gjeldene eksklusjoner, suspensjoner eller utelukkelser.

17.4 Landsstyret kan vedta mistillit overfor representanter i sentralstyret.

17.5 Det kreves 2/3 flertall i vedtak om eksklusjon, suspensjon, utelukkelse fra tillitsverv og mistillit.

17.6 Medlemskap i rasistiske/-fascistiske organisasjoner gir grunnlag for eksklusjon fra FRI.

§18 Taushetsplikt

Det skal ikke gis opplysning om hvem som er medlemmer i FRI, med mindre det er klarert med det enkelte medlem. Unntatt dette er offentlige myndigheter og tilsvarende bidragsytere, der kontroll av medlemstall eller alder er kriterier for tildeling av midler. All innsyn skal godkjennes av Sentralstyret. Unntatt er også sentralt tillitsvalgte i Skeiv Ungdom.

§19 Endring av vedtektene

19.1 Det kreves 2/3 flertall på landsmøtet ved endring av vedtektene.

19.2 Nye vedtekter trer i kraft umiddelbart etter at vedtektene er vedtatt i sin helhet.

§20 Nedleggelse av FRI

Dersom minst 75% av lagene er representert på landsmøtet kan minst 3/4 av delegatene på landsmøtet vedta nedleggelse av FRI. Saken må meldes for lagene minst 8 uker før avstemming finner sted. Ved nedleggelse av FRI skal det sikres at aktiva benyttes til FRIs formål som definert i punkt 1.2 ovenfor, og i dette til oppfyllelse av de forpliktelser FRI har pådratt seg gjennom ervervelsen av midlene. Landsstyret avgjør hvordan dette skal skje og hvordan arkiver etc. skal forvaltes.