Resolusjoner

Resolusjoner fra FRIs landsstyre og sentralstyre 2024:

Bekymret for rosavasking under ESC 2024

FRI krever våpenhvile, beskyttelse av sivile og er bekymret for rosavasking under Eurovision 2024

Resolusjoner fra FRIs landsstyre og sentralstyre 2023:

Styrke inkludering av kjønnsmangfold i høyere utdanning

Resolusjon vedtatt av FRIs landsstyre, 25.03.23

Bufdir har en levekårsundersøkelse blant studenter i høyere utdanning. Her kommer det frem at levevilkårene til transpersoner er betraktelig lavere enn hos cis-personer. Levekårsundersøkelsen viser til at transpersoner i høyere utdanning rapporterer om mer ensomhet og isolasjon fra andre studenter..

Resolusjoner fra FRIs landsmøte 2022:

Boikott VM i Qatar

I går presterte FIFA-president Infantino å uttale at «– I dag føler jeg meg qatarsk. I dag føler jeg meg arabisk. I dag føler jeg meg afrikansk. I dag føler jeg meg homofil. I dag føler jeg meg funksjonshemmet. I dag føler jeg meg som en migrantarbeider, innledet han.» Det gjør det enda tydeligere at FIFA ikke forstår kritikken og problemet med å arrangere VM i Qatar. FRIs landsmøte mener det eneste riktige er å boikotte VM.

Ivaretakelse av de berørte etter skyting 25. juni

FRI Natt til lørdag 25. juni var en traumatisk opplevelse for alle som identifiserer seg som skeive, våre familier og våre allierte. Skeive er sviktet av de norske myndighetene, og den manglende forståelsen fra det heteronormative storsamfunnet for hvor stor påvirkning dette har hatt på oss som individer og gruppe. Det har vært en manglende lærdom fra terroren den 22.juli og hvilken oppfølging berørte har behov for i slike hendelser..

Politiet må bli bedre

Mange minoriteter har lite tillit til politiet – med god grunn. Politiet representerer trygghet for noen av oss, og utrygghet for andre. Politiets rolle er å forvalte statens lover, men de er i en maktposisjon der deres praksis er med på å definere hvordan lover og forskrifter tolkes.

Eldre resolusjoner:

Et godt nasjonalt behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens

FRI mener det er behov for en omfattende endring i behandlingstilbudet for personer med kjønnsinkongruens. Behandlingstilbudet må sikre at alle som opplever kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori får den behandlingen de har behov for.

FRI ønsker en god alderdom for skeive

FRI Alle skal ha rett til å leve ut sin seksualitet, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i alle faser av livet slik de selv ønsker. FRI mener at alle som jobber i helse- og omsorgssektoren må ha kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold..

Tvangskastrerte må få erstatning

Tvangskastrerte transpersoner og personer med kjønnsinkongruens må få en uforbeholden unnskyldning og oppreisning fra den norske staten.

Styrk arbeidet mot hatkriminalitet

I straffeloven er hatkriminalitet straffbare handlinger helt eller delvis motivert av hat eller negative holdninger på grunn av etnisitet, religion/livssyn, homofil orientering og/eller nedsatt funksjonsevne. Økt kompetanse i politiet om hatkriminalitet, mangfold og inkluderende praksiser er essensielt i dette arbeidet.

Familiepolitisk strategi

FRI legger til grunn at det er nærheten i relasjoner som først og fremst definerer en familie, ikke genetikk, blodsbånd, seksuell-, polyamerøs eller romantisk relasjon, kjønn eller kjønnsutrykk. Familiebegrepet er ikke statisk.

Respekt og anerkjennelse for transpersoner

FRI slutter seg til anbefalingene i Amnestys rapport om juridisk anerkjennelse av kjønn og at de psykiatriske diagnosene for transpersoner, inklusive transseksuelle fjernes, og erstattes av ikke-psykiatriske diagnoser der dette er relevant og i tråd med transpersonens egne ønsker.

Alle har rett til et godt og tilpasset helsetilbud

I møte med helsevesenet blir transpersoner diskriminert, misforstått og feildiagnostisert. Kunnskapsmangel fører til at psykisk helsevesen svikter transpersoner i Norge i dag. Slik kan det ikke fortsette.

Resolusjon om lhbtiq-flyktninger

FRI sitt vil oppfordre UDI og asylmottakene til å være spesielt oppmerksomme på lhbtiq-personer som søker asyl, og bidra med synlig informasjon om organisasjoner og rettigheter i Norge.

Respekt for LHBT-personer i bistandspolitikken

FRI er glad for at Norge de siste årene har gjennomført en prosess der lhbt-rettigheter i større grad har blitt en integrert del av bistands- og utenrikspolitikken. At utviklingen i forhold til helt grunnleggende rettigheter nå går i feil retning i en rekke land, gjør at FRI krever at regjeringen styrker dette fokuset ytterligere.

Surrogati

FRI ønsker at det åpnes for ikke-kommersiell surrogati i Norge. I første omgang i en prøveperiode. Surrogati skal muliggjøres slik som andre former for assistert befruktning når det gjelder økonomisk, medisinsk, sosial og annen oppfølging, samt vurdering av foreldrenes egnethet. Det bør åpnes for en endring i bioteknologiloven slik at eggdonasjon blir lovlig.