FRI mener

Seksuell orientering, kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk skal ikke ha innvirkning på hvilke rettigheter man har som menneske. FRI mener at alle skal ha like rettigheter, plikter og beskyttelse i tråd med menneskerettighetene.

Global rettighetsbeveglse

FRI er en del av en global rettighetsbevegelse som jobber for å fremme likestilling og ikke- diskriminering av lhbt-personer verden over. Mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet verden over utsettes for utstøting og diskriminering.

FRI vil arbeide for at norske myndigheter, menneskerettighets- og utviklingsaktører systematisk rapporterer menneskerettighetsbrudd på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og for at disse aktørene inkluderer rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i sitt likestillings- og menneskerettighetsarbeid.

Helse

Forskning viser at det fortsatt er en større forekomst av helserelaterte plager blant lhbt- befolkningen sammenliknet med majoritetsbefolkningen. Diskriminering, stigmatisering og marginalisering har stor betydning for menneskers livskvalitet. FRI mener at skjevfordelingsproblematikk må ha en sentral plass i folkehelsearbeidet.

Lhbt-kompetanse i helsevesenet

Et universelt utformet helsevesen fordrer at man som helsearbeider har tilstrekkelig kompetanse om de ulike pasientgruppene man møter. En konsekvens av dette er å ha spesifikk kompetanse om de spesielle utfordringer lhbt-befolkningen har i sine liv. Dette må være det faglige fundamentet for å kunne gi rettferdig hjelp til alle. Det er det offentliges ansvar at helsevesenet har tilstrekkelig kompetanse til å kunne møte, veilede og behandle lhbt-befolkningen.

Heteronormativitet og kjønnsmangfold

FRI mener at lesbiske, bifile og homofile skal være likestilt og ha samme rettigheter som heterofile. Transpersoner skal være likestilt og ha samme rettigheter som cis-personer. For at dette skal bli en realitet er det en rekke forhold som har særskilt innvirking på lhbt-personer som må bli bedre.

Heteronormativitet

Sosiale normer er uskrevne regler og forventninger folk møter. Heteronormen er de normene som får heteroseksualiteten og stereotypiske kjønnsroller, identitet og uttrykk til å fremstå som naturlig, gitt og ønskelig. Heteronormen blir først tydelig når noen bryter med den. FRI mener at det er berikende for alle å leve i et samfunn med et åpent syn på kjærlighet, kjønn, seksualitet og samlivsformer, og at mennesker fritt skal kunne velge hvordan de ønsker å leve sitt liv uten sanksjoner fra omgivelsene.

Identitet

Identitet skapes i samspill med andre mennesker, grupper og samfunnet, og utvikles gjennom hele livet. Identitet handler både om egen forståelse av seg selv og tilhørighet til grupper og samfunnet. Identitet utvikles når vi er komfortable med vår egen oppfatning av oss selv, og vi får anerkjennelse og bekreftelse fra omgivelsene på denne selvoppfatningen.

Kjønn og seksualitet er en viktig del av identiteten og samfunnets kjønns-, og seksualitetsnormer er med på å spille inn på identitetsutviklingen. FRI mener at mennesker selv vet hvem de er, og derfor ikke må påtvinges en identitet de selv ikke ønsker.

Kjønn

Det finnes et mangfold av kjønn. FRI anerkjenner at mange definerer seg tradisjonelt som mann eller kvinne, men også at mange ikke finner seg til rette i denne kategorien. Reelt kjønnsmangfold er et mangfold av ulike identiteter og uttrykk både innenfor de konvensjonelle kategoriene kvinne/mann, men også utover disse etablerte kategoriene.

FRI mener at alle former for kjønn er likeverdige og skal være likestilte, og at enhver persons selvopplevde kjønnsidentitet må respekteres. Trygghet rundt egen selvopplevd identitet bidrar til bedre levekår for lhbt-personer. Alle myndige personer skal ha rett til å definere sitt juridiske kjønn.

Kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori

Med kjønnsinkongruens menes mennesker som opplever at det er et manglende samsvar mellom deres kjønnsidentitet og kroppen deres. Kjønnsdysfori beskriver det ubehag eller de plager som er forårsaket av kjønnsinkongruens.

FRI støtter behandling som åpner opp for kjønnsmangfold og er imot behandlingstilbud som tar sikte på å bekrefte tokjønnsmodellen og rådende normer for kjønn. FRI mener at norske behandlingstilbud bør basere seg på WPATHs Standards of Care. Barn som bryter med samfunnets normer for kjønn skal få lov til å gjøre dette i trygge rammer og med støtte fra sine omgivelser.

FRI ønsker et helhetlig lovverk som regulerer offisiell juridisk kjønnsstatus og som åpner for at mennesker selv får lov til å definere sitt juridiske kjønn. Dette innebærer at det innføres systemer for personnummer og identitetspapirer som gir rom for reelt kjønnsmangfold gjennom personnummer uten identitetsmarkør og mulighet for en tredje kategori av kjønn uten nærmere spesifisering.

FRI mener at all behandling av kjønnsinkongruens skal være basert på informert samtykke og at samtaleterapi skal inngå i en utforsknings- og/eller utredningsfase. Tiltak som hårfjerning, stemmetrening, brystproteser, penisproteser og lignende kan inngå som en del av kjønnsbekreftende behandling.

Interkjønn/intersex

FRI mener at barn som er født interkjønn/intersex skal få medisinsk behandling som er akutt fysiologisk nødvendig, men at kjønnsbestemmende behandling ikke skal utføres før barnet er gammelt nok til å foreta et informert samtykke vedrørende eventuell kjønnsbekreftende behandling.

FRI mener at barn, ungdom og voksne som i løpet av livet får vite at de er interkjønn skal få tilbud om hormonell behandling og eventuell kirurgi, men at det samtidig skal legges til rette for at de kan leve fullverdige gode liv uten slik behandling.

FRI mener at personer som ikke har noe ønske om å være kvinne eller mann heller ikke skal presses til å ta et slikt valg. Dette er aktuelt både for personer som er født interkjønn og andre. FRI mener det bør gjøres en større nasjonal innsats for å anerkjenne at ikke alle er menn eller kvinner.