Ressurser

NOAS: NOAS har et informasjons- og veiledningsprogram som gir informasjon om asylprosessen. De tilbyr også veiledning til asylsøkere som har fått avslag på sin asylsøknad og gratis rettshjelp i asylsaker.

Helsestasjonen for kjønn og seksualitet: Tilbud for alle mennesker i Oslo mellom 0 og 30 år som vil snakke om tema knyttet til LHBTIQ+.

IChatten: Helsestasjonen for kjønn og seksualitet sin chat om kjønnsidentitet og kjønnsmangfold der fagpersoner med sexologisk videreutdanning eller transkompetanse svarer på spørsmål.

Skeiv Verden: Nasjonal interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bilfile, trans-, interkjønn- og queerpersoner (lhbtiq) med minoritetsbakgrunn.

Salam Norge: Salam er en frivillig organisasjon som fremmer et inkluderende og trygt miljø for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, og/eller andre ikke-kjønnsnormative med muslimsk bakgrunn i Norge. Salam arbeider aktivt med eksisterende kulturelle organisasjoner for å bidra til å skape rom og agens for sine medlemmer gjennom flere prosjekter.

Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI): En pasientorganisasjon for personer med kjønnsinkongruens og deres familie og nære i Norge. PKI har som formål å jobbe for et helhetlig, forsvarlig og tilgjengelig helsetilbud for alle med kjønnsinkongruens.

Harry Benjamin ressurssenter (HBRS): Arbeider for mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende behandling på Rikshospitalet.

Foreningen for transpersoner i Norge (FTPN): Har som målsetting at alle transpersoner som ønsker å treffes skal kunne gjøre dette under trygge sosiale rammer. FTPN har flere lokallag i Norge.

Stiftelsen Stensveen: Driver et lavterskeltilbud for Forbundet for Transpersoner i Norge og tilbyr en rekke tjenester eller et opphold.

Helseutvalget: Arbeider helsefremmende og sykdomsforebyggende for lesbiske, homofile og bifile samt andre kvinner og menn som har sex med personer av samme kjønn.

Youchat: Et samtaletilbud via chat som drives av unge voksne frivillige i Helseutvalget.

Ung.no: Det offentliges informasjonskanal for ungdom, gir informasjon om rettigheter, muligheter og plikter.

Åpen kirkegruppe: Et tverrkirkelig kristent fellesskap for alle skeiv

Sex og samfunn: Landets største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Sex og politikk: Partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både i Norge og internasjonalt.

Uke 6: Gratis undervisningsmateriell om seksualitet til grunnskolen.

Unge funksjonshemmede: Jobber mot diskriminering og for universell utforming på alle samfunnsområder. Har flere prosjekter knyttet til seksualitet.

PolyNorge: En interesseorganisasjon som har fokus på relasjonsmangfold i det norske samfunnet.

Likestilling og diskrimineringsombudet (LDO): Er til for de som er utsatt for diskriminering, og tilbyr veiledning og klagesaksbehandling.

Barneombudet: Er barn og unges talsperson og jobber for barns rettigheter ut fra Lov om barneombud.

Likestillingssenteret: Tverrfaglig kompetansesenter med likestilling som fagområde. Senterets målsetting er å bidra til et inkluderende og rettferdig samfunn med like muligheter for alle. Lokalisert på Hamar og driftes av Stiftelsen Kvinneuniversitetet.

Senter for likestilling: Samarbeidsarena mellom forskning og utdanning knyttet til kjønn og likestilling, offentlig sektor, næringsliv og frivillig organisasjonsliv i regionen. Senter for likestilling er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Agderforskning og agderregionen.

KUN: Kompetansesenteret KUN jobber med likestilling og inkludering i Norge og internasjonalt og er en brobygger mellom forsknings- og praksisfeltet. KUN har avdelingskontor i Steigen i Nordland og Steinkjer i Trøndelag.

Reform – ressurssenter for menn: En politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn.

Mental helse: En medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Skeivt Arkiv: Tar vare på, dokumenterer og formidler skeiv historie eller LHBT-historie. Skeivt arkiv er en del av Avdeling for spesialsamlinger ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Hiv Norge: Interessepolitisk organisasjon for mennesker som lever med hiv.

Aksept: Et landsdekkende tilbud og ressurssenter for alle berørte av hiv.

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) 

Informerer, henviser til rette instans og hjelper med problemløsning på en rekke områder: NAV, skole, arbeid, oppholdstillatelse, familiegjenforening, økonomiske problemer, tvangsekteskap og æresrelatert vold, etc.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS): En uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme asylsøkeres rettssikkerhet i Norge.

JURK: Juridisk rådgivning for kvinner.

Blikk: Norges eneste magasin for homofile, lesbiske, bifile, interkjønn, transpersoner og queer. (lhbtiq). Magasinet kommer ut én gang i måneden, mens Blikk Nett tar seg av den daglige nyhetsdekningen.