Inkluderende garderober og toaletter i skolen

Hva kan skolen gjøre for at elever som er trans eller ikke-binære, elever med kjønnsinkongruens og andre som bryter med normer for kjønn skal kunne benytte skolens toaletter og garderober?

De fleste mennesker identifiserer seg med det kjønnet man ble registrert som ved fødsel. For transpersoner og mennesker med kjønnsinkongruens er det slik at man er et annet kjønn enn det man ble registrert som ved fødsel. Dette kan for enkelte være utfordrende i møte med skolens toaletter og garderober. 

Alle skoler har toaletter og noen har også garderober, enten i forbindelse med svømmehaller eller gymsaler. Mange toaletter, og de aller fleste garderober er kjønnsdelte i «kvinner/jenter» og «menn/gutter».

Det er flere elever som opplever det som problematisk at det kun finnes «kvinne» og «mann», og at det finnes noen forventninger knyttet til hvordan man skal se ut om man skal benytte et guttetoalett/-garderobe eller jentetoalett/-garderobe.

Mange elever bryter med samfunnets forventninger til kjønnsuttrykk. Både cispersoner og transpersoner kan ha et mindre maskulint eller feminint uttrykk enn det samfunnet typisk knytter til en mannlig eller kvinnelig kjønnsidentitet. Dette kan omfatte både ansiktet og resten av kroppen.

Det finnes også elever som har en ikke-binær kjønnsidentitet, altså en kjønnsidentitet som ligger utenfor kategoriene «mann» og «kvinne”.

Felles for alle disse gruppene er at tradisjonelt kjønnsdelte garderober og toaletter kan være utfordrende. Mange vil være redde for å bli sanksjonert av andre brukere av toalettene og garderobene, eller oppleve at det ikke finnes et toalett eller en garderobe for dem. De av oss som bryter med samfunnets normer for kjønn får derfor ofte ikke brukt toaletter og garderober på samme måte som andre.

I dette dokumentet vil vi presentere noen anbefalinger til tiltak vi mener vil kunne gjøre toaletter og garderober mer tilgjengelige for personer som bryter med normer for kjønn. Dette er tiltak som også vil kunne gagne andre grupper, noe vi kommer nærmere inn på i hvert enkelt punkt.

Anbefalinger

Generelle anbefalinger

Opplæringsloven sier at alle elever skal oppleve et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Utdanningsdirektoratet fremhever i forbindelse med dette at noen elever kan oppleve dusjing som problematisk og oppleve situasjonen som utrygg. Dersom dusjing er en utfordring for den enkelte, trekker Utdanningsdirektoratet frem viktigheten av at skolen ikke griper inn i enkeltelevers integritet på en måte som ikke fremmer deres helse, trivsel og læring. Som skole vil det å kunne skape trygge rammer for toalett- og garderobesituasjoner for alle elever være et viktig arbeid for elevers opplevelse av et godt skolemiljø og for elever som bryter med normer for kjønn sin opplevelse av en trygg skolehverdag.

Det aller viktigste er å snakke med den eleven det gjelder og ikke kun snakke om. Det vil alltid være ulike behov og ønsker og det er viktig at den det gjelder inkluderes i prosessen. Det anbefales derfor at alle skoler tenker på mangfoldet som finnes av både kjønn og seksualiteter når man gjennomgår skolens fysiske utforming. Det er også viktig at skolens ansatte har kunnskap om og kompetanse på kjønns- og seksualitetsmangfold. Det bør være et uttalt mål at alle elever på en skole skal føle seg inkludert og bli møtt med åpenhet og respekt. 

Implementering

Hvilke fasiliteter har vi?

Skolen bør kartlegge alle kjønnede arenaer. Hvor har man kjønnsdelte garderobe og toaletter? Legg merke til hvor det kan finnes utfordringer og lag en plan for forbedring. Tiltak kan iverksettes på bakgrunn av anbefalingene nedenfor.

Hva kan vi gjøre med de fasilitetene vi har?
Toaletter

Ofte har man toalettskilt som viser en «mann», en «dame», og en person med rullestol. Ofte tenker man at det må ombygging til for å gjøre toalettene mer inkluderende eller kjønnsnøytrale. I mange tilfeller holder det med nye skilter på toalettene. 

For toaletter som enkelt kan åpnes for alle kjønn kan det med fordel stå «for alle kjønn» eller man kan bruke skilt som tydelig markerer at dette toalettet er for alle ved å bruke et toalettsymbol som ikke spesifiserer noe mer enn at det er et toalett. 

For toaletter som ikke er like enkle å gjøre kjønnsnøytrale (uten private avlukker eller med pissoar lite skjermet) kan man med fordel merke dem med hva de inneholder fremfor kjønn. Da kan det stå «pissoar» «pissoar + toalett» eller «toalett». 

Skolen kan også skjerme pissoarene med en lettvegg, ha vegger fra gulv til tak på avlukkene, og utstyre alle toaletter med søppelbøtte for sanitetsprodukter.

Garderober

Det bør signaliseres til alle som bruker en garderobe at dette er en inkluderende garderobe. Det kan for eksempel være i en guttegarderobe der man tydelig sier at dette er en garderobe for alle gutter. Det signaliserer til transgutter at dette er en garderobe de er velkommen i, og det signaliserer til alle at dette er en garderobe hvor de kan møte på flere typer kropper. Gjennom skilter og informasjon på hjemmesider sørger man også for at elever eller foresatte med spørsmål rundt garderobene lett kan henvende seg til skolens ansatte med spørsmål de måtte ha. 

Informasjon om hvordan skolens garderober er utformet bør ligge tilgjengelig på skolens nettside. Et kart over planløsningen vil gjøre elever tryggere på hva de kan forvente seg når de går inn i en garderobe. Da vil man kunne se om toalettene er nært dusjen, om noen dusjer er mer skjermet enn andre, og lignende detaljer som kan skape trygghet for transpersoner som vil bruke garderobene. Om man kan tilby alternative garderobeløsninger for de elevene som selv uttrykker behov for det, bør dette også informeres om på skolens nettsider. 

Har man kjønnsdelte garderober for elever og i tillegg til en eller flere garderober for ansatte, kan man med fordel legge opp til en løsning der elever som selv utrykker behov for det kan få tilgang til egen garderobe. 

For mange transpersoner er det ønskelig å kunne være litt diskret når man bruker garderobene. Er det mulig å installere lettvegger eller forheng rundt noen dusjer er dette en fordel. Det gir mulighet til å henge håndkleet ved siden av der man dusjer og det blir lettere for de av oss som ikke er komfortable med å være helt nakne foran andre. Et annet grep kan kanskje være å oppfordre til helt rent badetøy i tillegg til generell renslighet knyttet til dusjing, i stedet for et krav om at alle må dusje uten badetøy. Det kan for eksempel være å ha dusjet hjemme rett før svømmetimen og såpe seg inn med badetøyet på, eller andre løsninger; her kan en med fordel ha god dialog med eleven om hva som kan være beste løsning som ivaretar både vedkommende og eventuelle hygienekrav.

Hvordan tilrettelegge for elever som er trans?

Som hovedregel skal elevene få bruke fasiliteter som er i tråd med egen kjønnsidentitet. Skolen bør strekke seg langt for å imøtekomme dette, og alle tiltak rettet mot enkeltelever må gjøres i genuint samråd med eleven. Eget rom for å skifte og dusje i, er et godt tiltak forutsatt at det er dette eleven ønsker. Tiltak nevnt over om garderobe og toaletter, vil også være gode tiltak for barn og elever som bryter med kjønnsnormene.

Lærere bør innhente informasjon om hvordan fasilitetene fungerer om man skal på skoletur, leirskole, svømmehall og lignende. Snakk med eleven om gode løsninger. 

Kun når eleven er ukomfortabel med alle muligheter man har for tilrettelegging skal fritak fra gym, svømming eller annen aktivitet vurderes. 

Nybygg

Bygg toaletter med skjermede båser, og eget rom for pissoar om dette skal bygges. Ha noen kjønnsdelte, og andre kjønnsnøytrale toaletter, hvis kjønnsdeling er ønskelig. Videre bør man bygge garderober der man kan skifte og dusje skjermet fra andre, uavhengig av kjønnsdeling.  

Eksempeloppgave

Du er rektor ved en ungdomsskole i kommunen. En av dine ansatte kontakter deg fordi en elev har kommet ut som gutt. Eleven pleier å unngå timene i kroppsøving og i en samtale med læreren kommer det frem at det er fordi han ikke ønsker å bruke jentegarderoben. 

Tips til måte å løse situasjonen på:

  • Start alltid med samtale om og lytte til elevens ønsker og behov. 
  • Støtt eleven i hans komme ut-prosess, og si at han skal behandles som alle de andre guttene. Om eleven selv vil svare på spørsmål kan han gjøre det, eller så kan læreren som kom til deg besvare spørsmål for eleven. Vær nøye på å stoppe eventuelle negativt ladede diskusjoner eller spørsmål.
  • Send gjerne ut et skriv til alle lærere, foresatte og elever om skolens retningslinjer når det kommer til elever som er trans. 
  • Finn ut om han helst vil dusje i guttegarderoben, eller i egen garderobe.
  • Foretrekker eleven egen garderobe, og det er noe dere kan tilby, så er saken løst.
  • Hvis eleven heller vil dele garderobe med de andre guttene, bør dere kartlegge garderobens utforming og se på muligheter for dusjforheng, knagger nært dusjen og andre ting som kan gjøre det enkelt for eleven å benytte garderobene.
  • Husk at det er viktig at alle elever skal oppleve å kunne forvalte åpenhet og egen identitet selv og at du ikke forteller om elevens trans-identitet til fler enn de som trenger å vite det

Under finner dere forslag til retningslinjer for bruk i skolen. Disse bør implementeres før man står overfor en konkret sak. 

På vår skole skal alle kunne være seg selv, og leve i tråd med sin kjønnsidentitet. Derfor har vi flest mulig kjønnsnøytrale toaletter og aktiviteter ved vår skole. Elevene på vår skole velger selv hvilket toalett de benytter, hvilken gruppe de er på i kjønnsdelte aktiviteter og hvilken garderobe de bruker. 

På vår skole skal alle elever være inkludert uavhengig av kjønn, kropp, seksuell orientering, funksjonsevne, klasse, hudfarge, religiøs tilhørighet eller andre vesentlige forhold ved ens person. 

Vi strekker oss langt for at alle skal føle seg godt ivaretatt.

Eventuelle spørsmål kan rettes til: