Om fagavdelingen Rosa kompetanse

Hvordan underviser man om kjønn og seksualitet på en inkluderende måte, og hvordan kan skolen forebygge identitetsbasert mobbing? Hvordan inkluderes ulike typer familier i barnehagen din? Hva gjør man for å støtte sårbare barn og unges identitetsutvikling på best måte? Har du som jobber i helse- og sosialsektoren kunnskap nok til å tilby reelt likeverdige tjenester? Har ditt politidistrikt gode nok rutiner for å avdekke hatkriminalitet? Kan alle være seg selv på din arbeidsplass?

De fleste som bryter med normer for kjønn og seksualitet lever gode liv. Likevel opplever mange betydelige utfordringer knyttet til storsamfunnets manglende kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold. Fortsatt er statistikken uhyggelig når det kommer til mobbing og psykisk uhelse, og for mange er det vanskelig å finne rom til å være hele seg i hverdagen. De som møter mennesker i sin arbeidshverdag kan utgjøre en forskjell - det er ikke alltid så mye som skal til. Ved å heve kompetansen om kjønn og seksualitet på din arbeidsplass kan dere bli enda bedre på å opptre inkluderende i praksis.

Rosa kompetanse tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til skole- og barnehagesektoren, barnevernet, helse- og sosialsektoren, politi- og påtalemyndighet samt alle deler av arbeidslivet. Kompetansehevingen som tilbys er tilpasset ditt arbeidssted og dine behov. Gjennom relevante eksempler fra din arbeidshverdag tilbyr vi motiverende og bevisstgjørende kurs om kjønn, seksualitet, identitet og normer. Rosa kompetanse møter kursdeltakerne med utgangspunkt i at de aller fleste ønsker å gjøre en god jobb. Vi søker å bekrefte og forsterke inkluderende praksis og legge til rette for gode refleksjonsprosesser hos kollegiet som kan leve videre etter endt kurs. Målet er at alle skal kunne snakke trygt om kjønn og seksualitet i sin arbeidshverdag og slik skape gode møter mellom mennesker.

Rosa kompetanse er organisert som en fagavdeling i FRI og er finansiert av Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Trenger dere Rosa kompetanse?