Arbeidsprogram 2022-2024

Arbeidsprogrammet definerer de prioriterte arbeidsområdene for organisasjonen i perioden. Arbeidsprogrammet definerer FRIs mål, samt hvilke samfunnsendringer vi vil jobbe for og hvordan vi skal jobbe internt i egen organisasjon. Vedtatt av FRIs landsmøte i Oslo 18.-20. november 2022.

Politiske prioriteringer i perioden

FRI skal jobbe for politisk gjennomslag i saker som angår vår målgruppe og i saker som er innenfor vårt politikkområde, som definert av politisk plattform. I perioden skal vi prioritere å jobbe for gjennomslag og synlighet rundt følgende saker:

Helse:

 • Et verdig, desentralisert, kultursensitivt og faglig kompetent behandlingstilbud for alle transpersoner, da med fokus på å inkludere ikke-binære, som står uten offentlig tilbud per i dag.
 • Jobbe mot sykeliggjøring og for selvbestemmelse for personer som er intersex eller har variasjoner i kroppslig kjønnskarakteristika.
 • Sikre en inkluderende og verdig alderdom for alle gjennom lovverk, kompetanseløft og reell endring i somatisk og psykisk helseomsorg.
 • Alle profesjonsutdanninger innenfor helse, sosial og pedagogikk må inkludere kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold med særlig fokus på nevromangfold, personer med kognitive-, fysiske-, og sansemessige funksjonsvariasjoner.
 • Sikre kunnskap om skeive kvinners helse, og jobbe forebyggende for å fjerne forskjellen mellom skeive kvinners helseutfordringer og majoritetsbefolkningen.

Antidiskriminering:

 • Innføring av en tredje juridisk kjønnskategori i Norge.
 • Diskrimineringsvern for alle seksuelle minoriteter som per i dag er utelatt fra antidiskrimeringslovgivningen – BDSM-utøvere, fetisjister og aseksuelle.
 • Likestilling av regler for medforeldreskap uavhengig av hvordan barnet blir til og hvordan foreldrenes konstellasjon ser ut.
 • Fortsatt vie tid og ressurser til vårt internasjonale arbeid for at alle kan leve ut sin identitet uten frykt for forfølgelse, vold, hat og diskriminering.
 • Fjerne diskriminerende regler for blodgivning.

Organisatoriske mål i perioden

FRI skal fortsette å vokse og være en relevant medlemsorganisasjon for vår målgruppe. For å få til det skal vi jobbe for å:

 • Øke intern kompetanse rundt sammensatt diskriminering og interseksjonelle problemstillinger.
 • Rekruttere medlemmer og jobbe for flere finansieringskilder. Vi skal innføre en gave-/giverordning.
 • Fortsette å være en landsdekkende kunnskaps- og kompetanseleverandør for andre organisasjoner og det offentlige.
 • Utvikle en opplæringsplan for frivillige i organisasjonen for å bygge kompetanse om viktige politiske tema i perioden, organisasjonsdrift og sammensatt diskriminering
 • Styrke fylkeslagene og bidra til bedre rammer for deres politiske og organisatoriske arbeid. Det skal blant annet gjøres ved å prioritere ansattressurser for å følge opp fylkeslag.