REVISE

Revise er FRIs utvalg for BDSM og fetisj. Utvalget ble første gang oppnevnt av daværende Landsforeningen for Lesbiske og Homofile i 1996 som Revise F65. Revise har jobbet mot diskriminering av sadomasochister og fetisjister. Vi jobber for både heterofile, homofile og biseksuelle. En viktig oppgave har vært arbeidet for å fjerne diagnosene for BDSM og fetisisjme fra nasjonale og internasjonale diagnoselister, ikke minst fra Verdens Helseorganisasjons (WTO) diagnosekatalog ICD (de aktuelle diagnosene hadde kode F65, derav navnet). I Norge ble diagnosene trukket tilbake i 2010, og internasjonalt ble de strøket ved revideringen i 2018 (ICD-18). 

Da det ennå er mye arbeid som gjenstår for å fjerne stigma og diskriminering, bl.a. er BDSM’ere og fetisjister ikke beskyttet av diskrimineringsvern i Norge, ble utvalget nyoppnevnt av FRIs sentralstyre i 2019.

Utvalgets mandat er følgende:

  1. FRIs utvalg for BDSM/fetisj er nedsatt av FRIs sentralstyre og rapporterer til sentralstyret. 
    Utvalget har 6 medlemmer og 4 varamedlemmer. Alle medlemmene må være medlemmer av FRI. Utvalget konstituerer seg selv. En representant for Ung BDSM og sentralstyrets kontaktperson har møterett og talerett på utvalgets møter. Funksjonsperioden gjelder fra oppnevning og ut landsmøteperioden om ikke sentralstyret bestemmer noe annet.
  1. Utvalgets møter er ikke offentlige. Varamedlemmer møter normalt ved utvalgets møter. Utvalget kan invitere gjester og observatører til sine møter og gi dem talerett.
  2. Utvalget skal ha bred kompetanse og representasjon innen BDSM-, fetisj- og kink.
  3. Utvalget skal opprettholde kontakt med BDSM- og fetisjorganisasjoner.
  4. Utvalget skal bidra til synlighet av BDSM, fetisj og kink, for eksempel ved å være tilstede på pride-festivaler og andre arrangementer.
  5. Utvalget kan på oppfordring fra sentralstyret eller på eget initiativ gi innspill til høringsuttalelser som avgis av FRI, og i samråd med FRI sentralt delta på konferanser, debatter, høringer med videre. Utvalget skal ikke gi egne høringsuttalelser eller uttale seg på vegne av FRI uten at dette på forhånd er avklart med FRI sentralt.
  6. Utvalget skal bistå med å utarbeide og videreutvikle FRIs politikk innen BDSM, fetisj og kink.
  7. Utvalgets leder og ev. vara for leder kan gis møte- og talerett i saker som angår utvalget på sentralstyrets møter.

Utvalget ledes av Marius Hofseth