Ressurser

Regnbueflagg og transflagg med «Snakk trygt»-logoen

Undervisningsopplegg
Undervisningsopplegg grunnskole (1. – 10. trinn)

Ut i skolen: Undervisningsopplegg hos Elevkanalen for ungdomsskolen og videregående skole. 

Barnevern: 

lhbtibarnevern.no:
Nettressurs om kjønnmangfold og seksualitetsmangfold utarbeidet av Rosa kompetanse. Ressursen retter seg særlig mot barnevernsansatte, men vil også være relevant for andre som jobber med barn, unge og familier. 

Aktuell lesning

Samlet tall og statistikk for forskning knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnsskarakteristika

Vår leseliste for barn og ungdom

Organisasjoner, tilbud, fagmiljøer og relevante aktører

Skeiv Ungdom: FRIs Ungdomsorganisasjon for alle under 30 år, for mangfold og mot diskriminering.

Ungdomstelefonen: Skeiv Ungdoms telefontjeneste, et tilbud til unge som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, legning, forelskelse, aktivitetstilbud eller sikrere sex.

Helsestasjonen for kjønn og seksualitet: Tilbud for alle mennesker i Oslo mellom 0 og 30 år som vil snakke om tema knyttet til LHBTIQ+.

IChatten: Helsestasjonen for kjønn og seksualitet sin chat om kjønnsidentitet og kjønnsmangfold der fagpersoner med sexologisk videreutdanning eller transkompetanse svarer på spørsmål.

Skeiv Verden: Nasjonal interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bilfile, trans-, interkjønn- og queerpersoner (lhbtiq) med minoritetsbakgrunn.

Salam: Salam er en frivillig organisasjon som fremmer et inkluderende og trygt miljø for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, og/eller andre ikke-kjønnsnormative med muslimsk bakgrunn i Norge. Salam arbeider aktivt med eksisterende kulturelle organisasjoner for å bidra til å skape rom og agens for sine medlemmer gjennom flere prosjekter.

Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI): En pasientorganisasjon for personer med kjønnsinkongruens og deres familie og nære i Norge. PKI har som formål å jobbe for et helhetlig, forsvarlig og tilgjengelig helsetilbud for alle med kjønnsinkongruens.

Foreningen for transpersoner i Norge (FTPN): Har som målsetting at alle transpersoner som ønsker å treffes skal kunne gjøre dette under trygge sosiale rammer. FTPN har flere lokallag i Norge.

Stiftelsen Stensveen: Driver et lavterskeltilbud for Forbundet for Transpersoner i Norge og tilbyr en rekke tjenester eller et opphold.

Helseutvalget: Arbeider helsefremmende og sykdomsforebyggende for lesbiske, homofile og bifile samt andre kvinner og menn som har sex med personer av samme kjønn.

Youchat: Et samtaletilbud via chat som drives av unge voksne frivillige i Helseutvalget.

Ung.no: Det offentliges informasjonskanal for ungdom, gir informasjon om rettigheter, muligheter og plikter.

Åpen kirkegruppe: Et tverrkirkelig kristent fellesskap for alle skeiv

Sex og samfunn: Landets største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Sex og politikk: Partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både i Norge og internasjonalt.

Uke 6: Gratis undervisningsmateriell om seksualitet til grunnskolen.

Unge funksjonshemmede: Jobber mot diskriminering og for universell utforming på alle samfunnsområder. Har flere prosjekter knyttet til seksualitet.

PolyNorge: En interesseorganisasjon som har fokus på relasjonsmangfold i det norske samfunnet.

SMil Norge: Informasjonsbrosjyre om BDSM

Likestilling og diskrimineringsombudet (LDO): Er til for de som er utsatt for diskriminering, og tilbyr veiledning og klagesaksbehandling.

Barneombudet: Er barn og unges talsperson og jobber for barns rettigheter ut fra Lov om barneombud.

Likestillingssenteret: Tverrfaglig kompetansesenter med likestilling som fagområde. Senterets målsetting er å bidra til et inkluderende og rettferdig samfunn med like muligheter for alle. Lokalisert på Hamar og driftes av Stiftelsen Kvinneuniversitetet.

Senter for likestilling: Samarbeidsarena mellom forskning og utdanning knyttet til kjønn og likestilling, offentlig sektor, næringsliv og frivillig organisasjonsliv i regionen. Senter for likestilling er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Agderforskning og agderregionen.

KUN: Kompetansesenteret KUN jobber med likestilling og inkludering i Norge og internasjonalt og er en brobygger mellom forsknings- og praksisfeltet. KUN har avdelingskontor i Steigen i Nordland og Steinkjer i Trøndelag.

Garmeres: Organisasjonen for skeive, samiske rettigheter.

Skeivt kristent nettverk: Et nettverk av LHBT-personer og støttespillere hvor mange har bakgrunn fra og/eller tilhørighet til pinsekarismatiske og andre frikirkelige menigheter og sammenhenger.

Reform – ressurssenter for menn: En politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn.

Mental helse: En medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Skeivt Arkiv: Tar vare på, dokumenterer og formidler skeiv historie eller LHBT-historie. Skeivt arkiv er en del av Avdeling for spesialsamlinger ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Hiv Norge: Interessepolitisk organisasjon for mennesker som lever med hiv.

Aksept: Et landsdekkende tilbud og ressurssenter for alle berørte av hiv.
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) – www.seif.no
Informerer, henviser til rette instans og hjelper med problemløsning på en rekke områder: NAV, skole, arbeid, oppholdstillatelse, familiegjenforening, økonomiske problemer, tvangsekteskap og æresrelatert vold, etc.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS): En uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme asylsøkeres rettssikkerhet i Norge.

JURK: Juridisk rådgivning for kvinner.

Blikk: Norges eneste magasin for homofile, lesbiske, bifile, interkjønn, transpersoner og queer. (lhbtiq). Magasinet kommer ut én gang i måneden, mens Blikk Nett tar seg av den daglige nyhetsdekningen.

Offentlige instanser

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir): Er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner. Direktoratet gir støtte til Rosa kompetanse barnevern.

Helsedirektoratet: Jobber for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester. Vi er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Direktoratet gir støtte til Rosa kompetanse helse og sosial, Rosa kompetanse barnehage og Rosa kompetanse skole.

Politidirektoratet (POD): Er et forvaltingsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Direktoratet har ansvaret for faglig ledelse, styring, oppfølging, og utvikling av politidistriktene og særorganene i politiet. Direktoratet gir støtte til Rosa kompetanse justis.

Utdanningsdirektoratet: Har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Direktoratet gir støtte til Rosa kompetanse skole.

Sosiale nettverk

FRIs fylkeslag: Fylkeslagene er FRI der du bor. De står for all FRIs lokale aktivitet rundt om i landet. De jobber blant annet politisk og bidrar til å utarbeide lokale handlingsplaner, og deltar i den lokale debatten om mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Gaysir.no: Ett av Norges mest populære nettsteder med over 20 000 unike besøkende hver dag. Gaysir produserer daglig nyheter som retter seg mot et skeivt publikum og har landets største nettsamfunn for homofile, lesbiske, bifile.

Skeiv.no: Møteplass og datingtjeneste med mange ulike sosiale funksjoner. Som medlem kan man sende og motta meldinger til alle, chatte, delta i forum, opprette blogg og bildegallerier mm.