Organisasjon

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold er en landsomfattende organisasjon som arbeider politisk og sosialt for at mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet skal kunne leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert eller trakassert. Vi jobber for deg og dine rettigheter!

FRI har ca 4100 medlemmer fordelt på 11 fylkeslag. Organisasjonen har til sammen 20 ansatte i varierende stillingsbrøker, men de fleste som jobber for og med FRI gjør dette på frivillig basis.

Hvem FRI samarbeider med i det daglige?
FRI samarbeider med ulike aktører og organisasjoner for å få gjennomslag for våre saker. Dette er alt fra de ulike politiske partiene til organisasjoner, foreninger, offentlige instanser og enkeltpersoner.

Økonomisk fundament
FRI mottar årlig statsstøtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). For 2016 var denne støtten på 4,2 mill. kroner. Utover dette sender vi inn diverse prosjektsøknader og får støtte fra blant annet Utenriksdepartementet, Helsedirektoratet, Justisdepartementet, Norad og andre aktører. Vi krever også inn kontingent av medlemmene våre. Av disse tilfaller 80 % av summen de ulike fylkeslagene, mens sentralt beholder 20 % til nødvendig administrasjon.