Internasjonalt arbeid – hvordan FRI jobber

EUROPA: Solidaritet med søsterorganisasjoner under press 

Motstand mot lhbti-personers rettigheter er ikke noe nytt, men personer og organisasjoner med ulike ståsted har de siste tiårene funnet hverandre i en ny allianse som i internasjonal sammenheng ofte omtales som the anti-gender movement, eller anti-kjønnsbevegelsen. I Ungarn og Polen har anti-kjønns bevegelsen alliert seg med høyrepopulistiske og nasjonalistiske politiske krefter i posisjon og fått et betydelig gjennomslag. Vi ser lignende utviklingstrekk også i andre europeiske land. 

Årlig solidaritetsprogram under Oslo Pride

Våre viktigste norske samarbeidspartnere for å støtte lhbt-personer i Øst-Europa er Den norske Helsingforskomité og Amnesty International Norge. Vi arrangerer årlig et solidaritetsprogram der vi inviterer aktivister fra søsterorganisasjoner til å delta på Oslo Pride. Vi skaper en trygg arena der deltakerne deler erfaringer med hverandre. De gis også mulighet til å møte norske myndigheter og parlamentarikere for å informere om situasjonen i sine hjemland, og til å knytte kontakter og utveksle erfaringer med norske frivillige organisasjoner, instanser som er gode på inkludering av lhbt i sitt arbeid. I tillegg skaper de engasjement og solidaritet hos publikum gjennom deltakelse på kulturarrangement og debatter under Pride House.

I 2024 samler også FRI inn penger til skeive palestinere.

 

AFRIKA: Bekjempe vold og diskriminering gjennom å bygge allianser med religiøse ledere 

Når religion brukes til å legitimere diskriminering og ekskludering får dette svært negative ringvirkninger i livene til lhbt-personer. Religiøse ledere spiller en dominerende samfunnsrolle i store deler av Afrika. I østlige og sørlige Afrika oppfordrer både kristne og muslimske religiøse ledere til vold, diskriminering og ekskludering. Ofte misbrukes begreper som ”familieverdier” og ”tradisjonelle verdier” til å legitimere volden. Samtidig er det mange religiøse ledere som er interesserte i mer kunnskap om kjønn og seksualitet, og som vil ha et teologisk begrunnet alternativ til fordømmelse. Dersom flere religiøse ledere blir støttespillere, kan det ha en stor påvirkning på livene til lhbt-personer i Afrika. 

FRI koordinerer og støtter opp under en rekke aktører i å få til endringer både i Kenya og i det sørlige Afrika. Vi samarbeider med andre givere, lhbt-organisasjoner og kirkesamfunn.

Med årlig støtte fra Utenriksdepartementet  samarbeider FRI med to regionale partnere i det sørlige Afrika: Fellowship of Christian Councils in Southern Africa, som består av nasjonale kirkeråd i 11 land og GIN – det globale interreligiøse nettverket for lhbti-personer. I tillegg støtter vi nasjonale og lokale lhbt-organisasjoner og aktivister i det sørlige Afrika og i Kenya. Kirkeråd og lhbt-organisasjoner har forgreninger både i de større byene og på landsbygda. På denne måten når vi ut til kvinne- og ungdomsgrupper, landsbyråd og familienettverk. I tillegg engasjeres ulike målgrupper som sjelesørgere, helsearbeidere, politi, lokale myndigheter, og media i rettighetsarbeid for lhbt-personer.

I Kenya rapporterer lhbt-personer om en markant nedgang i vold og trakassering i de områdene vi har nådd ut til religiøse ledere.

I menigheter i Lesotho, Botswana, Namibia, Mosambik og Kenya har mer enn 5000 mennesker deltatt i samlinger om hvordan beskytte lhbt-personer mot vold og trakassering. I 65 kirkesamfunn i det sørlige Afrika, som omfatter blant annet lutheranere, anglikanere, pinsevenner og metodister, snakkes det nå åpent om viktigheten av å vise respekt lhbt-personer, og vold mot lhbt-befolkningen fordømmes. 88% av de religiøse lederne som har gjennomført opplæringen forteller at de i ettertid har adressert vold og diskriminering mot lhbt-personer blant annet gjennom sine prekener. Mange forteller også at de har tatt opp diskriminering og vold med offentlige myndigheter både innen politi og helsevesen.

ASIA: Støtte lhbti-barn og unges oppvekstvilkår 

Lhbti-barn og unge er en ekstra sårbar gruppe, som verden over har utrygge oppvekstvilkår. De har større risiko enn andre for å oppleve mobbing og miste skolegang. De opplever ofte vold, overgrep og seksuell trakassering. De opplever å bli trakassert eller utstøtt, også fra sine egne familier. Mange ender opp som hjemløse på gaten i storbyene, der de selger sex for å overleve. De er overrepresentert blant hjemløse. For å få til globale endringer satte FRI i gang et samarbeid med Redd Barna, som med sitt nedslagsfelt i 126 land er en av de største barnerettighetsorganisasjonene i verden. 

Med en årlig støtte fra Utenriksdepartementet og Norad har vi inngått partnerskap med Redd Barna i Norge, Nepal, Thailand, Kambodsja og Vietnam. Sammen jobber vi for å sikre lhbti-barn en skolegang uten mobbing og vold. Vi jobber med opplæring av sosialarbeidere som når ut til barn og unge som har blitt kastet ut hjemmefra. Vi jobber med anti-mobbeprogram på skoler og støttegrupper blant venner og familie for et inkluderende og støttende lokalsamfunn. Vi jobber opp mot myndigheter for at alle barn skal få lik tilgang til helse- og sosialtjenester, og for at lhbti-barns rettigheter skal stå på dagsorden i FN.