Tap i søksmål mot staten

Tobias tapte saken, men anker. Foto: Privat

I starten av februar var Tobias sin sak om det tidligere kastreringskravet for å få endre juridisk kjønn oppe for Borgarting lagmannsrett. FRI har vært partshjelp i saken både da den gikk for tingretten og for lagmannsretten. Vi har i tillegg vært partshjelp i en annen rettssak som omhandler det samme kastreringskravet. Den andre saken tapte også saksøkeren for både tingretten og lagmannsretten, og anke ble nektet fremmet for Høyesterett.  

Saken til Tobias skulle egentlig gått for lagmannsretten i fjor vår, men den ble utsatt til i år på grunn av pandemien. 16. mars kom dommen: Tobias tapte på alle punkter, og må betale sakskostnader for staten. Han sier at han så klart er skuffet over dommen: 

“For meg er det vanskelig å forstå at denne praksisen som har vært, ikke dømmes nedenom og hjem. Det tok meg noen dager å fordøye dommen, men etter å ha fått ladet litt, og snakket med familien, så er jeg forberedt på å fortsette. Det blir noen møter med Maria (advokaten) fremover, for å finne ut av hvordan vi vil gå videre.”

Lagmannsretten konkluderer i dommen blant annet med at staten “ikke har krenket Tobias’ rett til respekt for sitt privatliv etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8 ved at han forut for 16. juni 2009 ikke kunne endre juridisk kjønn uten først å gjennomføre et irreversibelt steriliseringsinngrep”. Domstolens hovedkonklusjon er at Tobias ikke har vært utsatt for en rettskrenkelse fra statens side, og har derfor heller ikke krav på erstatning.

Anke

Saken blir anket til Høyesterett. Parallelt med disse to rettssakene har både vi, Likestillings- og diskrimineringsombudet og enkelte partier på Stortinget løftet behovet for en erstatningsordning for de av oss som har blitt utsatt for kastreringkravet før lov om endring av juridisk kjønn kom på plass. Leder i FRI, Inge Alexander Gjestvang, mener både det å være partshjelp i rettssakene og FRIs fortsatte arbeid for en erstatningsordning er viktig:

“De to saksøkerne har tatt opp en viktig kamp i rettssystemet. Det har det vært selvfølgelig for oss å støtte dem i, både for saksøkernes del og for å synliggjøre hvor viktig rettssakene er for mange av oss. Samtidig må vi fortsette å jobbe for en erstatningsordning for de av oss som har blitt utsatt for denne praksisen. Det ville gitt en anerkjennelse av denne uretten som er helt nødvendig”.

FRI har en løpende innsamlingsaksjon for å dekke sakskostnadene til saksøkerne. Hvis du har mulighet til å vise dem støtte økonomisk, kan ønsket beløp vippses til 592184 – FRI innsamling rettssak.

Posted by Foreningen FRI