Det er ingen skam å snu

Nå får du som hivpositiv kun tilgang på de medisinene som ditt lokale helseforetak har penger til å betale. Det kan bety flere bivirkninger, dårligere livskvalitet og forhøyet smitterisiko.

Foto: Ed Gregory

Hiv-positive har fra september av fått dårligere helsehjelp. Det nye sparetiltaket til regjeringen medfører dårligere livskvalitet og helse for hivpositive og økt fare for nysmitte. Når det i tillegg ser ut til at kostnadene ikke vil gå ned, bør myndighetene annullere reformen. Det er ingen skam å snu når liv og helse står på spill!

De siste årene har antall nysmittede med hiv gått ned hvert eneste år. Siden 2008 har det vært en nedgang på 30% av årlige hiv-tilfeller, og i 2017 ble det registrert 213 nye hiv-tilfeller, mot 220 året før. I tillegg har de av oss som lever med hiv har fått så gode medisiner at vi kan leve tilnærmet friske liv uten fare for å overføre smitte. Hivmedisinen på blåresept finansiert over Folketrygden har bidratt til at mennesker som lever med hiv i dag er smittefrie og lever like lenge som andre. Enkle og trygge medisineringsregimer og muligheten til raskt å bytte til medisiner som er uten bivirkninger og er mindre giftige, har vært bærebjelken i det som betegnes som en av de største medisinske suksesser de siste tretti årene. FRI er bekymret for at den positive utviklingen på feltet nå skal snu, og at legemidlene som har ført til nedgangen i smittetall og styrket folks livskvalitet ikke er tilgjengelig i framtiden.

For når mennesker som lever med hiv nå må bytte medisinregime fra én pille om dagen, til flere piller om dagen, kan det føre til at etterlevelsen reduseres.

Mange som har måttet bytte fra én til flere piller rapporterer om økte bivirkninger og utfordringer med å ta medisinene riktig. Dette gir i verste fall dårligere smittevern for befolkningen. Til tross for denne kunnskapen har myndighetene valgt å sette medisinene våre og helsa vår på anbud fra 1. september.

Prioriteringsmeldingen (stortingsmelding 34 (2015-2016) ”Verdier i pasientens helsetjeneste – melding om prioritering” har ledet til store endringer i dagens ordning for hivmedisiner, ført til store endringer i finansiering av medisiner. I et forsøk på å spare penger har man vektlagt kostnader fremfor livskvalitet i anbudsrundene på nye medisiner. Inntil nylig var medisiner til mennesker som lever med hiv en del av blåreseptordningen, og dermed dekket via folketrygden, uavhengig av pris for anskaffelse av medisinen. I dag får du som hivpositiv kun tilgang på de medisinene som ditt lokale helseforetak har penger til å betale. Det kan bety flere bivirkninger, dårligere livskvalitet og forhøyet smitterisiko. Leder av Norsk forening for infeksjonsmedisin, Olav Lutro, har uttalt at hanfrykter HIV-pasienter har blitt et forhandlingskort mellom myndighetene og legemiddelindustrien. Og vi deler hans bekymring. I tillegg mener overlege Arild Mæland ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehusat hele reformen er unødvendig og bør annuleres.

Vi er bekymret for bivirkningene en nytt anskaffelsesregime kan føre med seg.

FRI mener smittevernhensynet skal være det førende i en kost/nyttevurdering og ved prioritering av hvilke medisiner som skal være tilgjengelige

FRI ønsker at alle som lever med hiv skal få den beste hivmedisinen tilgjengelig, fordi etterlevelse og å leve godt med en livslang kronisk sykdom er viktig. Vi håper fortsatt på at hivpositive som skal ta legemidler hele livet, slipper å bli skadelidende når prioriteringer og forhandlinger ikke får det utfallet som ønsket. Smittervern og gode liv må være førende for politikken på dette området. Det er ikke for sent å snu, når liv og helse står på spill.

Ingvild Endestad, leder

Dette innlegget ble først publisert på blikk.no 

Posted by Foreningen FRI