Helsedirektoratet kan ikke hoppe bukk over brukermedvirkningen!

Helsetopper skal nå vurdere om hormonbehandling av transpersoner under 18 år skal defineres som utprøvende behandling.

Uaktuelt, mener FRI.

Det er videre uaktuelt at prosessene rundt behandlingen av transpersoner foregår uten at transpersoner er inkludert. Dette er ikke en følge av fag, men av frykt. 

Helsedirektør Guldvog uttaler til VG at “Direktoratet er nå i dialog med fagdirektørene i helseforetakene og Nasjonal Behandlingstjeneste for Kjønnsinkongruens (NBTK) ved Rikshospitalet for å utvikle helsetilbudet.

Dette viser tydelig at brukermedvirkningen er glemt. Historisk sett er transpersoner ignorert i samtalen om trans, dette er vi ferdige med. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet og innebærer at brukergrupper og brukerorganisasjoner involveres i planlegging av tiltak og tjenester, for eksempel gjennom samarbeid med Statsforvaltere, regionale kompetansesentre eller direktorater.  

Om pubertetsutsettende og kjønnsbekreftende behandling for de under 18 defineres som utprøvende behandling, vil man frata unge transpersoner rett til behandling, eller tvinge dem til å delta i forskning. Dette er faglig feil retning, og ikke minst, svært uetisk. Det vil også føre til at andre aktører, aktører vi stoler mer på, må stoppe sin behandling. Dette vil flytte behandlingen under bakken, og føre til mer selvmedisinering og hemmelighold. 

Tunge internasjonale aktører som WPATH og Endocrine Society har fordømt det Helsedirektoratet nå vurderer. Norge har blitt fordømt internasjonalt for behandlingen av transpersoner tidligere, fordi vi kastrerte transpersoner helt frem til 2016. 

Skeive og spesielt behandlingstilbudet til transpersoner har vært under konstant angrep de siste årene. Det er regelrett uhørt å gjøre dette den måneden skeive ønsker ro og pause fra stormen for å markere Pride. 

Vi forventer at Helsedirektoratet vil involvere bruker- og pasientorganisasjoner i denne prosessen for å ivareta vår lovfestede rett til brukermedvirkning.

Posted by Foreningen FRI