Om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i ny læreplan

«Den justeringen som ble gjort av Kunnskapsdepartementet i dagene før lansering er ikke tilstrekkelig for å sikre god undervisning om disse temaene», heter det i FRIs brev til kunnskapsministeren. Les hele her.

Bilde: FRI-leder Ingvild Endestad.
  • Naturfag: Seksuell orientering og kjønnsuttrykk nevnes ikke i det hele tatt.
  • Samfunnsfag: Kjønnsidentitet uteblir.

FRIs brev til kunnskapsminister Jan Tore Sanner:

I ny læreplan som ble presentert mandag 18. november 2019 skulle seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk ha blitt tatt inn igjen som kompetansemål i samfunnsfag og naturfag 7. trinn, etter at dette hadde falt ut i siste innspillsrunde. Vi var glade for at Kunnskapsdepartementet signaliserte at de ville ta ansvar, men dessverre er ikke resultatet som ble lagt fram den 18. november i tråd med det vi ble forespeilet, blant annet gjennom en pressemelding.

Når det gjelder naturfag nevnes ikke seksuell orientering eller kjønnsuttrykk i det hele tatt, og kjønnsidentitet er kun nevnt i ett kompetansemål i forbindelse med likheter og ulikheter mellom kjønnene og menneskets reproduksjon, 4.trinn. Når det gjelder samfunnsfag var ordlyden i det kompetansemålet som falt ut etter siste innspillsrunde «gjere greie for ulike seksuelle orienteringar og variasjoner i kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk». Nå har seksuell orientering og kjønnsuttrykk blitt tatt inn i et bredere kompetansemål som handler om grenser, mens kjønnsidentitet fortsatt har falt ut. Dette er svært uheldig. Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk er begreper som brukes i stadig flere sammenhenger, både i styrende dokumenter, for eksempel i rammeplan for barnehagen, samt i fagtekster og lovverk, eksempelvis i egen paragraf i diskrimineringsloven. Tidligere læreplan nevner seksuell orientering og kjønnsidentitet flere ganger i kompetansemål for både samfunnsfag og naturfag, og homofili nevnes i KRLE. At seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk nesten ikke nevnes i ny læreplan, medfører en svært bekymringsverdig usynliggjøring av kjønnsminoriteter og seksuelle minoriteter. Både Kunnskapsministeren og Likestillingsministeren har de siste dagene vært tydelige på at dette er temaer som er viktige i ny læreplan. Det er veldig bra, men den justeringen som ble gjort av Kunnskapsdepartementet i dagene før lansering er ikke tilstrekkelig for å sikre god undervisning om disse temaene.

I forslaget til ny læreplan nevnes ordene «kjønn» og «seksualitet» flere steder, og det har vært uttalt i prosessen at man ønsker en mer «romslig» læreplan. Problemet blir når man i stor grad fjerner ord som omhandler minoritetstematikk. Der «kjønn» nevnes, vil mange tolke dette til å handle om kjønnsroller og likestilling mellom menn og kvinner. «Seksualitet» har i undervisningen over lang tid ofte blitt begrenset til å handle om heterofile. For å sikre at det faktisk undervises om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, noe det er bred politisk enighet om at skal gjøres, og som det ble sagt av Jan Tore Sanner i forbindelse med oppmerksomheten rundt at disse begrepene hadde falt ut av læreplan, må begrepene nevnes spesifikt i kompetansemål i læreplanen. Spesielt i de fagene det ble kommunisert at de skulle tas inn i.

Skeive elever rapporterer om mer mobbing og dårligere psykisk helse enn den generelle populasjonen. Mange rapporterer at det ville ha hjulpet dersom undervisningen på skolen var mer inkluderende, og at det undervises om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i flere fag. Det er selvsagt også viktig at majoritetselevene får kunnskap om minoritetsspørsmål. For å sikre dette er det helt avgjørende at spesielt samfunnsfag, naturfag og KRLE har konkrete kompetansemål på denne tematikken.

Vi opplever ikke at det som ble kommunisert når det gjelder disse begrepene er ivaretatt i ny læreplan, og vi foreslår derfor å sikre en mangfoldig undervisning som rommer alle elever i norsk skole ved å:

  1. Sikre at «kjønnsidentitet» kommer inn igjen i følgende kompetansemål i samfunnsfag 7. trinn: «reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne». Alternativt sikre at det kompetansemålet som sto fram til og med siste høringsrunde tas inn igjen: «reflektere over variasjon i seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk».
  2. Sikre følgende kompetansemål i naturfag 7. trinn: «gjere greie for ulike seksuelle orienteringar og variasjonar i kjønnsidentitet og kjønnssuttrykk».

Posted by Foreningen FRI