Dette er Rosa kompetanse i skolen

Rosa kompetanse formidler kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold til skoleansatte for å bidra til at skolen skal kunne møte kravene i opplæringsloven, diskrimineringsloven og læreplanen, og slik være et trygt sted for alle elever, uavhengig av hvem man er, hvem man forelsker seg i og hvordan familien man kommer fra ser ut.

Rosa kompetanse er en fagavdeling i FRI. Vårt mål er at flest mulig mennesker skal kunne leve gode liv som seg selv. Det krever at mennesker som møter mennesker i sin arbeidshverdag har kunnskap om mangfold, og har gode praktiske verktøy for å sikre inkludering og gode menneskemøter. Slik kan man tilby likeverdige tjenester, i tråd med lovverk og yrkesetiske retningslinjer. Rosa kompetanse tilbyr derfor kurs om seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og inkluderende undervisning til mennesker som jobber med mennesker i helsevesenet, barnevernet, politiet, skolen, barnehagen og arbeidslivet.

Våre kurs tar utgangspunkt i helse- og levekårsundersøkelser, holdningsundersøkelser, forskning, yrkesetiske retningslinjer, lovverk, planverk og levde liv. 

Rosa kompetanse har en styringsgruppe bak hvert tiltak som består av fagfolk med spisskompetanse på sine felt, eksempelvis forskere, professorer, leger, psykiatere, helsesykepleiere, pedagoger, jurister og politifolk. Vi samarbeider med de store profesjonsorganisasjonene i de ulike sektorene vi møter. Rosa kompetanse skole samarbeider med Utdanningsforbundet, Fagforbundet, FUG – Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Pedagogstudentene, Elevorganisasjonen og mobbeombudene. Våre tiltaksledere har bakgrunn fra de feltene vi underviser. Det betyr at tiltaket Rosa kompetanse skole ledes av en pedagog.

En av våre målsetninger er å bidra til bedre levekår for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Dessverre viser nasjonale og internasjonale helse- og levekårsundersøkelser at unge i denne gruppa er mer utsatt for mobbing, rusbruk, psykiske utfordringer og suicidtanker og -forsøk enn sine jevnaldrende. For å kunne bidra til viktig forebygging trengs det økt kunnskap blant de voksne i skolen.

Å være bevisst det mangfoldet vi mennesker utgjør, er en forutsetning for å kunne møte ulike mennesker på en inkluderende og likeverdig måte. Derfor snakker Rosa kompetanse om at mennesker kommer i ulike former og variasjoner. Vi «fronter» selvsagt ingen kjønnsidentiteter eller seksuelle orienteringer. Derimot vektlegger vi at det ligger mye god helse i å bli møtt med anerkjennelse, og som skoleansatt skal man bidra til at alle elever har det trygt og godt på skolen. Det gjelder selvsagt også lhbti- og skeive elever.

Opplæringslovens paragraf 9 A-2 påpeker at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. I et rundskriv fra 2017 understreker Utdanningsdirektoratet at skolen har et skjerpet ansvar overfor elever med særskilt sårbarhet, som kan være knyttet til for eksempel elevens kjønnsuttrykk og seksuelle orientering. Videre sier opplæringslovens paragraf 9 A-3 at skolen skal ha nulltoleranse mot «krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.» I likestillings- og diskrimineringslovens paragraf 6 tydeliggjøres det at det er forbudt i Norge å diskriminere på grunn av blant annet seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Tematikk knyttet til kjønn, seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk løftes også flere steder i skolens læreplan. 

Rosa kompetanse formidler kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold til skoleansatte for å bidra til at skolen skal kunne møte kravene i opplæringsloven, diskrimineringsloven og læreplanen, og slik være et trygt sted for alle elever, uavhengig av hvem man er, hvem man forelsker seg i og hvordan familien man kommer fra ser ut. Målet er at skoleansatte skal kjenne seg trygge nok på tematikken til å kunne forebygge mobbing og sikre en inkluderende skolehverdag for alle elever. Våre kurs har stort rom for ulike tanker og refleksjoner, og 98 % av de vi underviser rapporterer at de opplever Rosa kompetanses kurs som nyttig. 

Posted by Foreningen FRI