Det trengs Rosa kompetanse i barnevernet

Barnevernsansatte møter mange barn og familier i sårbare situasjoner. Noen av disse bryter også med normer for kjønn og/eller seksualitet. For å kunne tilby riktig hjelp til rett tid, og legge til rette for gode menneskemøter, er det avgjørende at ansatte i barnevernet kan snakke trygt og har kompetanse på kjønns- og seksualitetsmangfold.

Rosa kompetanse er FRIs kompetanseavdeling og tilbyr faglig bistand og kurs om kjønns – og seksualitetsmangfold. Rosa kompetanse barnevern har siden 2013 tilbudt kurs om normer, identitetsutvikling, kjønn, seksualitet og inkluderende praksis til de ulike delene av barnevernssektoren. Nå er tiltaket blitt evaluert av NTNU samfunnsforskning, med svært gode resultater.

Barnevernsansatte trenger kompetanse for å gi riktig hjelp til skeive barn

Barnevernsansatte møter mange barn og familier i sårbare situasjoner. Noen av disse bryter også med normer for kjønn og/eller seksualitet. For å kunne tilby riktig hjelp til rett tid, og legge til rette for gode menneskemøter, er det avgjørende at ansatte i barnevernet kan snakke trygt og har kompetanse på kjønns- og seksualitetsmangfold.

Det er lite fokus på Kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksualitet i barnevernet, og det er derfor behov for kompetanseheving

Evalueringen poengterer at det er lite fokus på tematikken i barnevernet generelt, og at det er et klart behov for kompetanseheving og bevissthet om kjønns – og seksualitetsmangfold i barnevernet. Heidi Leona Norum, tiltaksleder i Rosa kompetanse barnevern, opplever det som positivt å få en ekstern evaluering av tiltaket:

Vi vet at det ofte ikke er så mye som skal til for at barnevernsansatte kjenner seg tryggere på tematikken, og det er svært viktig for barna og familiene det gjelder at disse temaene blir omtalt på en trygg og inkluderende måte. Vi håper denne evalueringen tydeliggjør behovet for kompetanseheving.

Deltakerne opplever kurset som gjennomgående bra

Noen av de sentrale funnene i evalueringen er at kurset oppleves som gjennomarbeidet og solid, motiverende og med faglig tyngde. Noe av styrken til kurset er at det er fagfolk som møter fagfolk, og at kurset dermed oppleves som praksisnært og faglig forankret. Deltakerne beskriver kurset som nyttig og relevant for deres arbeidshverdag, og evalueringen viser at deltakerne er gjennomgående fornøyd med kurset.

Holder ikke med bare rosa kompetanse, det må jobbes på flere fronter!

Flere av de barnevernsansatte som ble intervjuet i forbindelse med evalueringer savner at tematikken i større grad gjenspeiles i retningslinjer og andre kartleggingsverktøy. Dette gjør det mer utfordrende å implementere kunnskapen på en god måte. Det poengteres at det er utfordrende å skape et miljø der tematikken kan snakkes åpent om. Forskerne konkluderer også med at selv om det er et velfungerende kurs, er det alene ikke nok til å skape en generell implementering av LHBTI-perspektivet i barnevernet.

Å styrke tiltaket muliggjør at flere får kompetansen som trengs.

Norum sier hun er svært glad for at evalueringen anbefaler en videreføring og styrking av tiltaket.

Dette vil gjøre det mulig å gjennomføre flere kurs der det trengs, og på sikt å utarbeide en mer omfattende kurspakke så tematikken blir lettere å implementere i arbeidshverdagen. Alle barn som er i kontakt med barnevernet skal føle seg trygge på at det finnes rom for å være seg selv og fortelle om viktige deler av eget liv, også når det gjelder kjønn og seksualitet.

Trykk her for å lese hele rapporten «Snakk trygt! Evaluering av Rosa kompetanse barnevern. Evaluering av kompetansehevende tiltak»

Posted by Selena Sefany