Oppdatering om Esben Esther Pirelli Benestad og transpersoners behandlingstilbud

Illustrasjon: Mirjam Storm
Skeiv Verden, PKI, FRI og Skeiv Ungdom har de siste dagene jobbet for å gi en oversikt over hva som skjer etter Esben Esther Pirelli Benestad har fått fratatt sin autorisasjon og hvor pasienter kan få hjelp og veiledning.

See below for English version.

Hva har skjedd og hvilken rolle har Esben Esther i behandlingstilbudet?

Helsetilsynet fikk oversendt tre tilsynssaker fra Statsforvalteren i Agder knyttet til Pirelli Benestads praksis som lege. Sakene ble opprettet på grunn av bekymringsmeldinger fra helsepersonell utenfor det sexologiske fagområdet, enkelte pårørende, men ingen fra pasientene selv.

Hvordan har det blitt tilsynssak?

Tilsynssak er noe som skjer etter en eller flere bekymringsmeldinger om potensielle brudd mot en lege eller instans. “Pirelli Benestad har i tidligere tilsynssaker som er behandlet både hos statsforvalter og Helsetilsynet, fått tilbakemelding om at hens utredning og behandling av pasienter med kjønnsinkongruens har vært uforsvarlig.” ifølge Helsetilsynet. Tilssynsaken hen har mistet autorisasjonen for nå går på rekvirering av vanedannende legemidler til flere pasienter og utredning av personer med kjønnsinkongruens. Helsetilsynet mener Esben Esther har opptrådd uforsvarlig og viser til til World Professional Association for Transgender Health; 2011 (SOC (Standards of Care)) samt retningslinjer fra svenske myndigheter (Socialstyrelsen) i tilsynssaken knyttet til kjønnsinkongruens. Det ikke snakk om varsler fra pasienter selv, og det er ikke snakk om pasientskade.

Hva innebærer tilsynssaken og hvorfor har ikke Rikshospitalet fått tilsynssak?

Statens Helsetilsyn har ikke svart på hvorfor det, såvidt vi kjenner til, har det ikke blitt opprettet tilsynssak mot Rikshospitalet. Det jobbes med å få svar på dette.

Hvem går det utover og hva medfører dette?

Det går utover nåværende og fremtidige klienter og dette medfører at man ikke får videre tilgang til kjønnsbekreftende behandling som: hormonbehandling, pubertetsblokkere, i tillegg til andre reseptbelagte medikamenter.

Hva kan pasientene gjøre nå?

 • Sende klage

 • Kontakt fastlegen din.

 • Be fastlegen din ta kontakt med HKS – Helsestasjon for kjønn og seksualitet for rådgivning.

Hva gjør vi i Skeiv Verden, PKI og de andre skeive organisasjonene?

 • Få klarhet i situasjonen

 • Rette konkret og saklig kritikk mot politikere og helsetopper.

 • Ivareta og veilede klienter/brukere/pasienter og gruppen som helhet.

 • Fortsatt arbeide for et verdig desentralisert helsetilbudet.


ENGLISH VERSION

What has happened and what role does Esben Esther have in the treatment program?

The Norwegian Board of Health Supervision received three supervision cases from the County Governor of Agder related to Pirelli Benestad’s practice as a doctor. The cases were established because of reports of concern from healthcare personnel without a sexology background and family members, the reports were not from the clients themselves.

How has it become a supervisory case?

A supervisory case is something that occurs after one or more reports of concern about potential violations against a doctor or body. «In previous supervision cases handled by both the County Governor and the Norwegian Health Authority, Pirelli Benestad has received feedback that their assessment and treatment of patients with gender incongruence has been irresponsible.»  The supervisory case for which they have lost  their authorization now concerns the requisition of addictive drugs for several patients and the investigation of people with gender incongruity. The Norwegian Health Authority believes Esben Esther has acted irresponsibly and refers to the World Professional Association for Transgender Health; 2011 (SOC (Standards of Care)) as well as guidelines from the Swedish authorities (Socialstyrelsen) in the supervisory case related to gender incongruence. As far as we know, there is no question of reports from patients themselves, and there is no question of patient injury.

What does the supervision case entail and why has Rikshospitalet not received a supervisory case?

The Norwegian Health Authority has not answered why, as far as we know, there has not been a supervisory case against Rikshospitalet. Efforts are being made to find answers to this.

Who does it affect and what does this entail?

It affects current and future clients and this means that one does not have further access to gender-affirming treatment such as: hormone therapy, puberty blockers, in addition to other prescription drugs.

What can patients do now?

 • File a complaint

 • Contact your GP.

 • Ask your GP to contact HKS – Health Centre for Gender and Sexuality for advice.

What are we in Skeiv Verden, PKI and the other queer organisations doing?

 • Clarify the situation

 • Direct concrete and factual criticism at politicians and health officials.

 • Attend to and guide clients/users/patients and the group as a whole.

 • Continue to work for dignified decentralized health services.

Posted by Foreningen FRI