Uttalelse fra landsstyret i FRI

11. september valgte 5 medlemmer av FRIs sentralstyre å fratre sine verv på bakgrunn av interne uenigheter. Denne situasjonen skulle vi gjerne vært foruten, og de tidligere sentralstyremedlemmenes engasjement har vært av stor verdi for FRI.

På landsmøtet i 2022 ble det satt ned et organisatorisk utvalg som skal evaluere organisasjonens struktur med fokus på organisering og arbeidsfordeling mellom våre ulike organer og interesseområder, frem mot landsmøtet 2024. Målet er at dette skal hjelpe FRI med å identifisere organisatoriske utfordringer og gjøre nødvendige endringer. Dette arbeidet jobbes det fortsatt med.

I flere fora nevnes det også et internt varsel i organisasjonen. Vi ber om at organisasjonen frastår fra spekulasjoner rundt innholdet, slik at dette kan behandles på en ordentlig måte. Landsstyret har nedsatt et eget utvalg som skal behandle ovennevnte sak. Vi ber om at vi gir dette utvalget ro til å behandle saken på den måten den fortjener, grundig og etterrettelig.

Neste landsmøte i FRI var berammet til siste helgen i november 2024. Med utgangspunkt i situasjonen organisasjonen nå står i, søkte Landsstyret umiddelbart å fremskynde landsmøtet, med mål om å få på plass et komplett sentralstyre. I henhold til FRIs egne vedtekter skal et landsmøte lanseres minimum 6 måneder i forkant for å gi fylkeslagene tilstrekkelig tid til å forberede seg. Første reelle mulighet var da 12.-14. april, som nå er berammet som neste landsmøte og informasjon om dette vil komme 12. oktober.

Landsstyret ønsket ikke å kalle inn til et ekstraordinært landsmøte for å gi valgkomiteen god tid til å sette sammen et nytt helhetlig styre, og vi ser at interimstyret kan fungere godt i en kortere overgangsperiode. Det er i tillegg ønskelig at organisatorisk utvalg får tid til å komme med forslag til endringer i organisasjonens praksis før landsmøtet. Landsstyrets oppfatning er at både valg at nytt sentralstyre og eventuelle endringer i organisasjonen vil best kunne håndteres av et ordinært landsmøte.

Landsstyret har utdypet sin argumentasjon for de valgene som er tatt de siste ukene i Blikk. Foran oss ligger det en rekke viktige veivalg. Disse skal vi bruke tid på frem mot landsmøtet i april, for å rigge FRI som en enda sterkere organisasjon for årene som kommer. Vår felles kamp for retten til være den man er, og elske den man vil, fortsetter!

 

Har du spørsmål eller innspill? Send oss gjerne en e-post på post@foreningenfri.no

Posted by Selena Sefany