Nytt forslag til barnelov er lagt fram – FRI vil gjerne høre fra deg

4. desember 2020 la barnelovutvalget fram sitt forslag til ny barnelov. Utvalget ble nedsatt blant annet fordi man så at det var behov for å gå gjennom språk og struktur i loven under ett. Du kan se hva som står om utvalgets mandat her. Forslaget til ny barnelov og utvalgets begrunnelse kan leses her.

Utvalget har hatt som oppgave å foreslå en ny lov som er tidsriktig, særlig med tanke på nye samlivsformer og familiestrukturer, og likestilt foreldreskap. FRI har sett på forslaget, og mener at det ikke dekker alle de familier som eksisterer i dag og heller ikke språklig inkluderer alle kjønn.

FRI kom med flere innspill til utvalget for å sikre nettopp dette. Vi mener våre innspill  ikke har blitt fulgt opp i forslaget som nå har blitt lagt frem. Forslaget fra utvalget har enten ikke inkludert innspillene fra oss, eller diskutert de grundig nok i utredningen .
Vi foreslo følgende punkter: 

 • Loven må gjøres mer kjønnsnøytral i forbindelse med fastsettelse av foreldreskap, slik at familier som består av for eksempel to mødre blir bedre ivaretatt. Vi foreslår å ta i bruk begrepene “forelder X” og “forelder Y”.
 • “Pater est-regelen” bør gjøres kjønnsnøytral, eventuelt bør man innføre en “mater est- regel.”
 • Flere likekjønnede par bør falle inn under nye hovedregler om fastsettelse av foreldreskap.
 • Stebarnsadopsjon er for flere en sentral del av fastsettelse av foreldreskap. Dette bør inn i barnelovgivningen, og navnet bør endres til noe som bedre reflekterer at dette er den sentrale måten å tilegne seg foreldrerettigheter på for de det gjelder.
 • Til tross for at Barnelovutvalgets mandat er begrenset, anbefaler vi utvalget å kommentere ekskluderende praksiser også i annet lovverk, eksempelvis bioteknologiloven. 

  FRI vil fortsette å jobbe for at den nye barneloven i større grad dekker flere familier og er til alle barns beste.Vi vil derfor også gjerne høre fra deg om du har tanker om utvalgets forslag eller hvordan dagens barnelov ikke rommer deg og din familie.
  Send en mail til elsa@foreningenfri.no om du har kommentarer.

  Les mer om å bli foreldre på våre sider

Posted by Foreningen FRI