FRI ønsker gjennomgang av praksis ved Normisjon sine skoler

Vi i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold ble i begynnelsen av januar kontaktet av elevrådet ved Gjennestad videregående skole etter at rektoren deres hadde sett seg nødt til å si opp jobben fordi han var homofil. Homofilt samliv er i følge skoleeier Normisjons verdidokument ikke en akseptabel samlivsform for deres ansatte, og dette var bakgrunnen for rektors oppsigelse. Nå ber vi Utdanningsdirektoratet gjennomgå Normisjons praksis opp mot gjeldende lovverk. Les vårt brev til direktoratet under.

Til:

Til Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland,
0135 Oslo

Anmodning om gjennomgang av praksis ved Normisjon sine skoler opp mot opplæringslovas §9A og Likestillings og diskrimineringsloven

Vi i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold ble i begynnelsen av januar kontaktet av elevrådet ved Gjennestad videregående skole etter at rektoren deres hadde sett seg nødt til å si opp jobben fordi han var homofil. Homofilt samliv er i følge skoleeier Normisjons verdidokument ikke en akseptabel samlivsform for deres ansatte, og dette var bakgrunnen for rektors oppsigelse.

Elevrådet forteller oss at de er sjokkerte og lei seg, og at de er svært bekymret på vegne av lesbiske, homofile og bifile elever på Gjennestad. De trekker også frem at de ikke kjente til dette regelverket da de søkte seg til skolen. Vi vurderer i likhet med elevrådet at signaleffekten dette har på sårbare elever, er svært negativ. Med tanke på elevenes trivsel og identitetsutvikling ser vi det som svært problematisk at skolen, gjennom sitt regelverk for ansattes livsførsel, forteller en historie om at noen seksuelle orienteringer og identiteter er mer verdt enn andre.

Friskoler er ikke unntatt opplæringsloven §9A, som sier at alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Med aktivitetsplikten av 2017 har alle skoleansatte en meldeplikt og et skjerpet krav til å ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. I Utdanningsdirektoratets rundskriv 3 – 2017, trekkes det frem at grunnlag for sårbarhet kan være seksuell orientering, og at skolen har et særskilt ansvar overfor disse elevene.

Med bakgrunn i momentene over ber vi derfor direktoratet gjennomgå lovligheten i Normisjons praksis på Gjennestad og andre med utgangspunkt i verdidokumentet som gjelder for alle Normisjons skoler. Vi ber om at dette vurderes opp mot utdanningslovens §9A og direktoratets rundskriv 3 -2017, punkt 6.4.1.

Videre ber vi om en gjennomgang av Normisjons verdidokument opp mot Likestillings- og diskrimineringsloven. FRI er bekymret for konsekvensene dagens praksis ved Normisjon sine skoler har for homofile og bifile arbeidstakere og potensielle arbeidstakere ved skolene.

Loven forbyr i hovedsak forskjellsbehandling av mennesker på bakgrunn av seksuell orientering, men har en unntaksbestemmelse for lovlig forskjellsbehandling i tros- og livssynssamfunn. I Loven gis kun trossamfunn tilgang til forskjellsbehandlng i noen særlige tilfeller. Slik vi leser likestillings- og diskrimineringsloven kan ikke en arbeidsgiver forskjellsbehandle alle ansatte i alle stillinger slik praksis er på Normisjon sine skoler. Dette er også en tolkning som er i samsvar med den Kunnskapsminister ga på et skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad i Stortinget. I statsrådens svar fremgår det også at ”Det er de alminnelige bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og diskrimineringslovgivningen som gjelder for ansatte i friskoler, og friskoleloven har ingen egne bestemmelser om dette. Det er friskolens styre som har ansvaret for å følge reglene i blant andre arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven. Friskoleloven gir imidlertid tilsynsmyndigheten hjemmel til å reagere også dersom det oppdages brudd på annet regelverk enn friskoleloven og dette forholdet svekker tilliten til skolen (Dokument nr. 15:706 (2017-2018)”.

Vi ber med dette om en gjennomgang av hvorvidt verdidokumentet ved Normisjon sine skoler bryter med  utdanningslovens §9A og direktoratets rundskriv 3 -2017, punkt 6.4.1, og/eller Likestillings- og diskriminerngsloven.

Med vennlig hilsen
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold v/ leder Ingvild Endestad

Posted by Foreningen FRI