Et godt nasjonalt behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens

FRI mener det er behov for en omfattende endring i behandlingstilbudet for personer med kjønnsinkongruens. Behandlingstilbudet må sikre at alle som opplever kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori får den behandlingen de har behov for. 

Dagens behandlingstilbud på Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) har vist at de ikke har kompetanse til å ivareta mangfoldet i pasientgruppen. NBTS har heller ikke tillit i sin pasientgruppe. Et bedre behandlingstilbud forutsetter at behandling baseres på  tverrfaglig kompetanse og at pasienter møtes med respekt. Det er personene som har behov for kjønnsbekreftende behandling som selv vet best hvordan tilbudet bør struktureres for å møte deres behov. Et nytt behandlingstilbud må ta pasienter på alvor og involvere pasientorganisasjonene i arbeidet. FRI synes det er positivt at de nye nasjonale retningslinjene tydelig presiserer at man har rett til reell medbestemmelse og informasjon og at man ikke skal oppleve unødig sykeliggjøring eller psykiatriske utredninger.

FRI støtter en desentralisering i behandlingstilbudet. Da kreves det omfattende kompetanseheving av behandlere over hele landet. Det er viktig at denne skoleringen er tverrfaglig og normkritisk, og blir gitt av spesialister på feltet med tidligere behandlingserfaring, slik som Helsestasjonen for kjønn og seksualitet i Oslo kommune og fastleger, sexologer og annet helsepersonell flere steder i landet.

Personer med kjønnsinkongruens lever over hele landet og derfor må også tilbudet for behandling og støtte finnes over hele landet. Det må sikres at de desentraliserte tilbudene som nå etableres, raskt starter sin virksomhet og har de nødvendige ressurser og kompetanse tilgjengelig. Det er avgjørende at det faktisk tilbys behandling på de regionale sentrene, og at helsestasjonstilbud som tilsvarer tilbudet i Oslo etableres i flere byer. FRI skal jobbe for at tilbudet som nå etableres blir så godt som mulig, etableres så raskt som mulig, og mottar nødvendig finansiering

FRI mener at: 

  • Det er behov for et omfattende løft i behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens og at tilbudet må være tilgjengelig
  • Behandlingstilbudet må bygges på prinsippet om lavest effektive omsorgsnivå, og nærmest mulig der personen bor. Det innebærer at fastlege og regionale senter må få mulighet til å gi hormonell behandling, samtaletilbud og kirurgi som ikke krever spesialisert kompetanse. 
  • Nasjonal behandlingstjeneste skal samarbeide med andre sykehus i norden om genitalkirurgi og pasienter må få mulighet til også å få behandling på andre sykehus dekket dersom behandlingen ikke kan gis tilfredsstillende  Norge. 
  • Tilbudet til pasientgruppen må utvides. Det bør gis økt mulighet til eksempelvis feminiserende ansiktskirurgi, reduksjon av adamseple, hårfjerning, stemmetrening og lignende. Mest mulig av tilbudet bør ligge i førstelinjetjenesten eller i pasientens helseregion. 
  • Brukermedvirkning må sikres gjennom at Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens involveres aktivt i utforming og evaluering av tilbud.

    Resolusjon vedtatt på landsmøtet 2020