Meld sak til FRI Nordland

Ønsker du å melde inn en sak til fylkesstyret? Følg linken under for å gå til skjema.

Hva kan du Melde opp som sak?

Alle initativer, arrangementsforslag, idéer og prosjekter kan meldes inn som sak til styret. Du kan også sende inn relevante orienteringer, og saker du ønsker at vi skal ha en reaksjon til.

I tillegg til dette har alle medlemmer rettighet til observatørplass på styremøter om de ønsker seg det. Om man ønsker seg dette, må man enten sende mail til nordland@foreningenfri.no, kontakte oss på Facebook eller ta personlig kontakt med et styremedlem.

Gjennomgang av skjema

Saksnavn
Alle saker trenger et navn. Velg et som er enkelt og lett å prate om. I all helhet, er ikke dette punktet så viktig for annet en referering.

Saksbeskrivelse
Hvis du melder opp en sak, har du nok tenkt godt over hva den omhandler. Om du ikke har tenkt å være til stede selv under styremøtet saken legges frem på, er det viktig å ha en god beskrivelse å jobbe ut i fra. Få frem de viktigste punktene av saken, og inkluder gjerne hva slags resultat du ønsker.

Hva slags type sak er det?
På FRI Nordlands styremøter opererer vi med tre sakstyper;

  • Orienteringssak: En sak som forklarer/forteller noe som har skjedd, eller hvert gjort.
  • Diskusjonssak: En sak som behøver utredning, åpen diskusjon.
  • Vedtakssak: En sak som krever et vedtak, en klar konklusjon. Ender som oftest med avstemming.

Forventet behandlingstid
Hvor lang tid forventer du at det skal brukes på å behandle saken? Du kan spesifisere ganske nøye, om du ønsker, men husk at styret er satt sammen av frivilige! Ikke sett dårligere tid til behandlng en nødvendig. Hastesaker behandles utenfor styremøter.

Referater fra tidligere styremøter