Hvordan blir man medmor?

Foto: Derek Thomson, Unsplash

Når et barn har to juridiske mødre blir den moren som ikke fødte barnet kalt medmor. Medmor er først og fremst en juridisk betegnelse.

For å bli regnet som medmor må man enten være gift med eller samboer med den som føder barnet. Medmor må ha gitt samtykke til at assistert befruktning skal finne sted, og sende inn et skjema til myndighetene før fødselen for å regnes som medmor fra det øyeblikket barnet blir født. FRI anbefaler å sende inn skjemaet i god tid for å være sikker på at det er ferdig saksbehandlet til barnet kommer.

Medmorskap blir regulert i Forskrift om fastsetjing av medmorskap.