Alle har rett til et godt og tilpasset helsetilbud

Fra LM 5b – innkomne saker: Resolusjon fra Skeiv Ungdom

Skeiv Ungdom representert ved Aleksander Sørli la frem et forslag til ny resolusjon:
”Alle har rett til godt og tilpasset helsetilbud. Kunnskapsløft om kjønnsidentitet i det psykiske helsefeltet nå!

I møte med helsevesenet blir transpersoner diskriminert, misforstått og feildiagnostisert. Kunnskapsmangel fører til at psykisk helsevesen svikter transpersoner i Norge i dag. Slik kan det ikke fortsette.

Vi er kjent med at en rekke transpersoner blir fortalt av helsepersonell innen psykisk helsevern at de egentlig bare er homser og lesber med internalisert homofobi. Transpersoner har blitt nektet hjelp til påkledning og tvunget til å gå med feil kjønnsuttrykk på institusjoner. Flere opplever å bli utsatt for terapi hvor kjønnsidentiteten sees på som et problem, og løsningen er å bekrefte kjønnet en ble tildelt ved fødselen. Dette er en form for reparasjonsterapi som etter FRIs syn er både svært skadelig, samt etisk og faglig uansvarlig. Mange transpersoner opplever at deres kjønnsidentitet blir stemplet som et psykosesymptom, en vrangforestilling eller at deres kjønnsidentitet blir brukt til å diagnostisere dem med alvorlige personlighetsforstyrrelser. Sykeliggjøring av transidentiteter fører til feildiagnostisering og -behandling.

En rekke voksne transpersoner opplever å bli diagnostisert som «late onset», og får ikke en diagnose som gir rett til ønsket behandling. Unge transpersoner opplever å ikke bli trodd i møte med psykisk helsevesen. En slik aldersdiskriminering er ikke i tråd med de internasjonale behandlingsstandardene. Kjønnsidentitet har ingen aldersgrense. Det er et spørsmål om egenopplevd identitet og det er på tide at helsevesenet begynner å opptre i henhold til det.

Vi lever i et samfunn med svært lite kompetanse og forståelse for mennesker som bryter med cisnormen¹. De siste årene har man opplevd en massiv økning av synlighet av transpersoner i media, men fremdeles vet helsepersonell lite om transidentiteter. Rosa kompetanse helse og sosial får ofte tilbakemelding fra helsepersonell om at de trenger kompetanseheving om kjønn og kjønnsidentitetstematikk. Manglende kompetanse utgjør etter FRIs oppfatning en barriere for å møte pasienten på best mulig måte og kan føre til at personens kjønnsidentitet i seg selv blir forstått som et problem.

Diagnostiseringen av transseksualisme som en «forstyrrelse» bidrar til sykeliggjøring av transpersoner i psykisk helsevesen. En europeisk undersøkelse fra 2014 viser at ca en femtedel av transpersonene hadde opplevd diskriminering i helse- og sosialsektoren på grunn av kjønnsidentitet². Diskrimineringslovgivningen sier at ingen skal bli behandlet dårligere enn andre i tilsvarende situasjon på bakgrunn av sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Kjønnsidentitet er en noe alle mennesker har og alle har rett til å få anerkjent og leve ut sin kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk uten frykt for diskriminering eller trakassering. Myndighetene må nå iverksette de tiltakene som er nødvendige for at alle i samfunnet får et likeverdig helsetilbud.

FRI krever:

  • at alle gis et godt og tilpasset helsetilbud, uavhengig av den enkeltes kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk,
  • at det nasjonale diagnosesystemet oppdateres i henhold til versjon syv av WPATHs behandlingsstandard, og at trans fjernes som sykdomsdiagnose
  • at kjønnsidentitetstematikk tas inn i utdanningene for helsearbeidere i det psykiske helsefeltet³ i tråd med anbefalingene i WPATHs diagnosemanual versjon syv

¹Cisnormen er forventningen om at alle identifiserer seg med det kjønnet en ble tildelt ved fødselen.

²http://fra.europa.eu/en/publication/2014/being-trans-eu-comparative-analysis-eu-lgbt-survey-data

³Utdanningen av psykologer, leger, spesialistutdanningen i psykiatri, barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og sykepleiere