Familiepolitisk strategi

Fra LM 4, 2016 – Familiepolitisk strategi

Familiepolitisk strategi vedtatt på landsmøtet i FRI 01.-03.04.2016.

Verdimessig utgangspunkt for FRIs arbeid:

 • FRI legger til grunn at det er nærheten i relasjoner som først og fremst definerer en familie, ikke genetikk, blodsbånd, seksuell-, polyamerøs eller romantisk relasjon, kjønn eller kjønnsutrykk. Familiebegrepet er ikke statisk.
 • FRI legger til grunn at folk vet best selv hvilke familieordninger som passer for dem, og at alle relasjoner og familieformer basert på samtykke og likeverd skal aksepteres.
 • FRI skal arbeide for at familiebegrepet ikke defineres ut ifra religiøse eller kulturelle forestillinger om hva en familie er eller ut i fra heteronormative forståelser av familien og av foreldre. Mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet, samboere, enslige foreldre, flerforeldrefamilier eller personer uten barn må være inkludert i begrepet.
 • FRI skal arbeide for at de økonomiske rettighetene og rettslige reguleringene av ulike samlivsformer blir tilpasset dagens moderne samfunn.
 • FRI skal i alle sammenhenger være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å bryte ned negative konsekvenser av heteronormative kulturoppfatninger. Forventningen om at man må leve i heteronormative parrelasjoner for å være lykkelig, samt antakelsen om at kjønnsidentiteten er det samme som det kjønnet man ble tildelt ved fødselen, kan redusere enkeltmenneskers livskvalitet.

Forholdet til ulike kulturer og religion

 • FRI skal innta en tydelig posisjon i spørsmål knyttet til kjønn, seksualitet , kjønnsuttrykk og negative virkninger av heteronormativitet, uavhengig av eventuelle kulturelle eller religiøse motforestillinger.
 • FRI skal arbeide for at norske myndigheter i sitt arbeid mot tvangsekteskap skal inkludere lhbti- perspektivet.
 • FRI ønsker å etablere dialog med alle religiøse trossamfunn, og være et ressurssenter for mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet som tilhører disse og som har utfordringer knyttet til egen familie.

Et helhetlig og ikke-diskriminerende lovverk

 • FRI skal arbeide for at mangfoldet av ulike familiekonstellasjoner implementeres og i praksis blir sikret i all lovgivning så vel som i offentlig kommunikasjonsinnsats i barnehage, skole, helsevesen og det offentlige forøvrig.
 • FRI ønsker en full revisjon av alt lov- og forskriftsverk med sikte på å gi ulike familieformer og relasjoner den samme, likeverdige verdimessige og økonomiske statusen.

Barns rettigheter og voksnes omsorgsevne

 • FRI skal arbeide for at barn som har flere eller færre enn to omsorgspersoner skal sikres på en bedre måte enn i dag, og at barn med mer enn to omsorgspersoner skal kunne ha lik rett til disse av hensyn til barnets beste.
 • FRI skal arbeide for at barns rett til identitet og informasjon blir ivaretatt i henhold til barnekonvensjonen, og arbeide for at barn sin rett til frihet fra diskriminering også gjelder familien og andre rent personlige forhold i diskrimineringsloven.
 • FRI skal arbeide for at forskningsinnsatsen styrkes for å sikre økt kunnskap om oppvekstvilkårene for barn av mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet, samt barn med heterofile foreldre, med fokus på barnas egne opplevelser.
 • FRI skal arbeide for at familevernkontorenes, utdanningsinstutisjoner og helsevesenets kunnskap om familiekonstellasjoner mellom mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet styrkes.
 • FRI ønsker at det arbeides aktivt for å rekruttere lhbti-personer som fosterforeldre og avlastningshjem, og at kunnskapsnivået om lhbti økes i fosterhjemstjenesten.

Eggdonasjon, sæddonasjon, adopsjon og surrogati

 • FRI er positive til så vel eggdonasjon som sæddonasjon.
 • FRI ønsker at Norge setter i gang en forsøksordning for alturistisk surrogati i Norge.
 • FRI skal bidra til at Norge er en pådriver for å sikre at samarbeidsland anerkjenner og likestiller vår målgruppe som adopsjonsforeldre.