Å snakke trygt er å snakke sant: Mangfold finnes!

Vi må snakke om det mangfoldet som faktisk finnes blant oss.

Innlegg opprinnelig publisert i avisen Dagen
Innlegget er skrevet av
Marthe Holmedal Øvrum, Avdelingsleder i Rosa kompetanse

 

Marthe Øvrum

Rosa kompetanse er fagavdelingen til FRI- Foreningen for kjønns-og seksualitetsmangfold. Med utgangspunkt i levekårsundersøkelser, nasjonal og internasjonal forskning om LHBT-personer, lovverk og øvrig rammeverk, underviser vi for ansatte i barnehager, skoler, barnevernet, helse- og sosialtjenestene og justissektoren om kjønnsmangfold, seksualitetsmangfold og inkluderende praksis.

Målet vårt er å bidra til å styrke dyktige profesjonsutøvere i deres møte med de av oss som bryter med normer for kjønn og seksualitet, slik at vi oppnår reelt likeverdige tjenester og bidrar til å gi folk bedre liv.

 

LHBT-personer kommer dårligere ut i både livskvalitets- og levekårsundersøkelser enn majoritetsbefolkningen, og er overrepresentert når det gjelder rusbruk, psykisk uhelse og suicidalitet. Vi vet at både barn, ungdom, voksne og eldre bryter med normer for kjønn og seksualitet, eller inngår i familier hvor noen bryter med disse normene.

For alle mennesker er det avgjørende å bli møtt på en god, omsorgsfull og anerkjennende måte av sine omgivelser for å kunne utvikle og beholde en god psykisk helse og et godt liv.

Snakk trygt

Slagordet til Rosa kompetanse er “Snakk trygt!”. Vi erfarer at mange barnehageansatte og skoleansatte gjør en fantastisk jobb i møte med mangfoldet blant oss, men at mange opplever å trenge påfyll av kunnskap for å kunne snakke om temaer som kjønn og seksualitet på en god og trygg måte i sin arbeidshverdag.

Å snakke trygt om disse temaene innebærer åpenbart også å snakke sant. Og da må vi snakke om det mangfoldet som faktisk finnes blant oss. Vi må snakke om at noen av oss forelsker oss i personer som har samme kjønn som oss selv. Vi må snakke om at familier ser forskjellige ut. Vi må snakke om at trange kjønnsnormer kan virke begrensende på alle barn, uavhengig av kjønn. Og vi må snakke om at noen av oss har en kjønnsidentitet som ikke samsvarer med kjønnet man ble registrert som da man ble født.

Utfordringer

I den KrF-initierte og siden stortingsvedtatte opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse , står det at “personer med kjønnsinkongruens opplever ofte psykiske helseutfordringer på grunn av stigma, skam og sosial ekskludering. Mange får dessuten ikke den støtten de trenger for å kunne leve som den man er.”

Det er å snakke sant å gjøre ansatte i barnehager og skoler klar over disse utfordringene, og det er å snakke trygt å gi eksempler på hvordan man kan snakke om kjønn på inkluderende måter.

“Foreldre og besteforeldre kan lett undervurdere hvor store endringer det har vært i skolens verdigrunnlag og læreplaner siden de selv var elever.“, skriver Dagen på lederplass.

Da mine besteforeldre gikk på skolen, var det kriminelt for en mann å elske en annen mann i Norge. Avkriminalisering av homofili skjedde samme år som min mor begynte på skolen (1972), men det gikk fortsatt flere år før sånne som meg- folk som forelsker seg i personer av samme kjønn som seg selv, ikke lengre ble definert som psykisk syke.

Selv er jeg 28 år gammel, og gjennom alle mine år i grunnskolen og videregående skole, var det praksis i Norge at personer som ønsket å endre juridisk kjønn, måtte gjennomgå sterilisering for å få lov til å gjøre det. De endringene i skolen som Dagen peker på, er en konsekvens av en samfunnsutvikling som i stadig større grad tar høyde for at vi mennesker er forskjellige, og hvor mangfold i økende grad blir ansett som en ressurs og ikke en trussel.

Likeverd og likestilling

Ny kunnskap, lovendringer, nye erfaringer, og økt bevissthet om mangfold påvirker heldigvis praksis i skoler og barnehager!

Rosa kompetanse inviteres inn i skoler og barnehager på deres initiativ, for å svare på behov den enkelte barnehage og skole har for kunnskapsheving blant sine ansatte. Rammeplanen for barnehage sier at barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av blant annet kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Gjennom det tverrfaglige overordnede temaet folkehelse og livsmestring skal kjønn og seksualitet tematiseres i alle fag og på alle trinn i grunnskolen, og etter 4. trinn i naturfag skal elevene blant annet kunne samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene og om kjønnsidentitet. Dette krever at ansatte i barnehager og skoler får kunnskap om denne tematikken!

Dyktige fagfolk

I landets barnehager og skoler jobber det massevis av dyktige fagfolk, som både har kloke hjerner og varme hjerter, og som har et stort og genuint ønske om å kunne ivareta alle barn på best mulig måte.

Disse fagfolkene er opptatt av at man trenger kunnskap om mangfoldet for å kunne ivareta det, og mange opplever å ha behov for mer kunnskap om kjønnsmangfold og seksualitetsmangfold for å få til det i sin arbeidshverdag. Det er det vi tilbyr gjennom Rosa kompetanse, et tiltak vi har utviklet over flere år, i tett samarbeid med profesjonsorganisasjoner, fagfolk på de enkelte feltene og med utgangspunkt i oppdatert forskning.

Mangfoldet blant oss eksisterer. I barnehager og i klasserom over hele landet møter dyktige barnehageansatte og skoleansatte på mangfoldet hver eneste dag. Rosa kompetanse er her for å bidra til at profesjonsutøvere kan snakke både trygt og sant om dette mangfoldet, og med det bidra til at enda flere barn og unge kan få leve gode liv som hele seg.

Posted by Foreningen FRI