FRI støtter søksmål mot staten i lagmannsretten

FRI er partshjelp i to rettsaker som handler om overgrep mot transpersoner begått av den norske stat. To transpersoner saksøkte staten i 2017 og sa ifra om de grove overgrepene de har blitt utsatt for.

Fotograf: Monica Wegling/Gaysir. Tobias saksøkte staten for overgrep i 2017. Nå starter ankesaken i lagmannsretten.

Støtt saken ved å vippse ønsket beløp til 592184 – FRI innsamling rettssak. Pengene går til å bistå saksøkernes kostnader i forbindelse med rettssakene, og et eventuelt overskudd går til FRI sine sosiale tilbud til transpersoner.

I 2017 saksøkte Vilde og Tobias den norske stat for overgrep. Da sakene gikk i Oslo tingrett i 2018 fikk ingen av saksøkerne medhold, og begge anket sakene. Begge sakene vil gå for lagmannsretten i februar og mars i år.

De to saksøkerne er en transmann, Tobias, som ble kastrert i 2009 og som ønsker oppreisning for den uretten som ble begått og den unødvendige lidelsen han har blitt påført, og en transkvinne, Vilde, som ønsker annerkjennelse for at staten har krenket hennes rettigheter, da hun ble nektet å leve i tråd med sin kjønnsidentitet.

53 år med umenneskelig praksis
Bakgrunnen for sakene alle som ønsket å endre juridisk kjønn før 1. juli 2016 måtte kastreres, ifølge den norske stat. Denne praksisen falt endelig bort ved innføringen av lov om endring av juridisk kjønn. Valget mellom å leve i strid med egen kjønnsidentitet eller å la seg kastrere var umulig og svært smertefullt for mange. Praksisen med statlig tvangskastering av transpersoner foregikk i hele 53 år, og cirka 500 personer ble kastrert i dette tidsrommet.

Kastreringskravet ble aldri debattert på Stortinget – det var aldri norsk lov. Staten begynte praksisen med å kastrere folk for så å endre deres personnummer på 1950-tallet. På 1970-tallet ble praksisen formalisert, men ikke lovregulert, hos folkehelsemyndighetene.

Bryter forbudet mot tortur
FRI mener blant annet at kasteringsspraksisen er diskriminerende, og bryter med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMKs) forbud mot tortur og retten til privatliv. Det er fordi man ble utsatt for et unødvendig kroppslig inngrep som medførte varig tap av forplantningsevne i tillegg til følelsesmessig og psykisk lidelse. Inngrepene var ikke basert på et fritt og informert samtykke. Flere tidligere dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fastslår også dette; staten har en plikt til å la mennesker endre juridisk kjønn i tråd med opplevd kjønnsidentitet, uten tvangskastrering. Den siste av disse dommene kom i 2017, hvor det klart ble slått fast at et krav om tvangskastrering for å kunne endre juridisk kjønn var et brudd på retten til privatliv.

Økonomisk kompensasjon i Sverige
I Sverige slo domstolen i 2013 fast at Sveriges lignende krav om kastrering var diskriminerende, i strid med EMK, og ikke lenger skulle finne sted. Etter en lengre prosess har myndighetene i Sverige nå innført en lov som gir økonomisk kompensasjon til de som ble utsatt for tvangsinngrep fra staten.

Ingen sum kan bøte på de irreversible inngrepene som er utført, men en anerkjennelse fra det offentlige om uretten som er begått kan oppleves verdifullt for ofrene.

Også andre enn de som ble utsatt for kirurgiske inngrep har måttet kjempe med staten for å få anerkjennelse for den de er. Flere har ikke sluppet gjennom nåløyet hos Rikshospitalet, enten fordi de ikke var «trans nok», eller fordi de har uttalt at de ikke ønsket å gjennomgå kastreringsinngrepet.

 

FRI støtter saksøkerne
Vilde ønsket å endre juridisk kjønn uten å måtte kastrere seg. Hun søkte flere ganger om å få endre juridisk kjønn, men ble over flere år avvist. På den måten ble hun nektet å leve i tråd med kjønnsidentiteten sin.

Tobias, ble kastrert i 2009 for å kunne leve i tråd med sin kjønnsidentitet. Han ønsker oppreisning for den uretten som ble begått og den unødvendige lidelsen han har blitt påført.

FRI har siden starten i 1950 kjempet for menneskers rett til å være den de er, samme hva samfunnets majoritet og normer skulle mene. Siden 2008 har vi også eksplisitt arbeidet for alle transpersoners rett til å leve i tråd med egen identitet. Mange av våre tillitsvalgte og medlemmer har kjempet mye lenger enn det.

FRI og saksøkerne ønsker nå en stadfestelse av at staten brøt transpersoners rettigheter og har begått grove overgrep mot denne gruppa.

 

Si nei til urett – bidra i søksmålet
Du kan også være med å støtte saken ved å vippse ønsket beløp til 592184 – FRI innsamling rettssak. Pengene går til å bistå saksøkernes kostnader i forbindelse med rettssakene, og et eventuelt overskudd går til FRI sine sosiale tilbud til transpersoner.

 

Posted by Foreningen FRI