Surrogati

Foto: Suhyeon Choi, Unsplash

Surrogati er når man inngår en avtale med en kvinne som bærer frem et barn for deg og sier ifra seg foreldreretten. Det er vanlig at surrogaten bærer frem barnet med donoregg, altså ikke sitt eget egg.

Surrogati er ikke tillatt i Norge. Det vil si at det ikke er anledning til å skaffe seg barn ved at en tredjepart bærer frem barnet og sier ifra seg foreldreretten. Dette gjelder også dersom man skaffer seg barnet i et land som tillater surrogati.

Det finnes likevel endel norske par som har fått barn ved surrogati. Disse barna har samme rettigheter som andre barn til å ha foreldre og en trygg oppvekst, og barnets rettigheter veier tungt i Norge.

FRI mener: 

«Flere av spørsmålene som omhandler reproduksjon berører etiske forhold og må tas på alvor. Det er nødvendig å behandle spørsmål om bioteknologi med varsomhet og at hensynet til mangfoldet skal veie tungt. Det er viktig at det er menneskelige hensyn, ikke moralske, kulturelle eller religiøse forestillinger som får forrang i bioteknologiske spørsmål. Politikkutformingen skal alltid ta høyde for at utnyttelse kan være en faktor i enkelte spørsmål om reproduksjon. Hvorvidt surrogatien er alturistisk, dvs. basert på informert samtykke og uten motytelse, må være etterprøvbart og det må finnes reelle sanksjonsmuligheter ved brudd.

FRI mener altruistisk surrogati må tillates i Norge.»
Politisk plattform, Kapittel 4 Familie og samliv, vedtatt på FRIs landsmøte i Trondheim 2018.