Rett til rett kjønn – men ikke rett til rett helse?

Uttalelse fra FRIs landsmøte om behandlingstilbudet til transpersoner i Norge, vedtatt 27.05.18

Helse Sør-Øst har utredet helsetilbudet for kjønnsinkongruens i Norge og nettopp offentliggjort sin rapport som langt på vei slår fast at NBTS (Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme ved Rikshospitalet) fortsatt skal ha behandlingsmonopol for denne typen helsehjelp. Dette til tross for at mange opplever at NBTS er mest opptatt av om man oppfyller stereotypiske forventninger til kjønn, i stedet for hva folk selv sier at de opplever seg som. Behandlingsmonopolet medfører også at det ikke finnes noen mulighet for en fornyet vurdering.

Ved NBTS gis i dag kun tilbud om behandling for diagnosen F64.0. Diagnosen er av Verdens Helseorganisasjon (WHO) definert som å ha “et sterkt ønske om å tilhøre det motsatte kjønn”. WHO sin nye diagnosemanual, som forventes publisert om kort tid, innebærer betydelige endringer. Kjønnsidentitet fjernes fra kapittelet om psykiske lidelser, og i tillegg forkastes formuleringen «det motsatte kjønn».

Den nye diagnosen kjønnsinkongruens innebærer å ha manglende samsvar mellom opplevd kjønn og tildelt kjønn. For mange transpersoner er det ikke alltid ønske om – eller behov for – omfattende behandling eller genitalkirurgi. Brystkirurgi og/eller hormonbehandling kan være tilstrekkelig for å oppnå kjønnsbekreftelse. Et godt helsetilbud er et godt individuelt tilpasset helsetilbud ut i fra pasientens behov og ønsker. FRI mener at rapporten til Helse Sør-Øst ikke ivaretar dette.

FRI mener at den opprinnelige rapporten «Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn» fra Helsedirektoratets ekspertutvalg fra 2015 må være det styrende dokumentet for videreutviklingen av helsetilbudet for kjønnsinkongruens, og i arbeidet med nasjonale retningslinjer. Utvalget som stod bak rapporten var bredt sammensatt og representerte unik kompetanse på hele transfeltet, med både fagpersoner og interesseorganisasjoner. Spesielt gjelder dette ungdomsperspektivet.

FRI mener at Helse Sør-Øst nå har utarbeidet en ny rapport som gjennomgående fraviker fra anbefalingene i Helsedirektoratets rapport, og som i praksis foreslår ingen vesentlige endringer fra dagens situasjon, der mange transpersoner ikke får den helsehjelpen de trenger. Vi ber Helseministeren gripe inn.

Posted by Foreningen FRI