Spørsmål og svar om Rosa kompetanse

Det har den siste tiden vært publisert påstander og spørsmål om FRIs kompetansehevende tiltak Rosa kompetanse. Under finner du svar på disse påstandene. Dersom du har flere spørsmål om våre tiltak kan disse rettes på mail til rosakompetanse@foreningenfri.no. Vi vil oppdatere saken med nye påstander og svar eller svare deg direkte.


Spørsmål: Hva tar Rosa kompetanse sine kurs utgangspunkt i?

Svar: Rosa kompetanse er en fagavdeling. Våre kurs tar utgangspunkt i helse- og levekårsundersøkelser, holdningsundersøkelser, forskning, yrkesetiske retningslinjer, lovverk, planverk og levde liv. 


Spørsmål: Hvem er målgruppen til Rosa kompetanse?

Svar: Rosa kompetanses målgruppe er voksne mennesker som jobber i, eller utdanner seg til å jobbe i, helsevesen, skole, barnevern, barnehage, politi eller i arbeidslivet generelt. Målet er at ulike tjenesteytere skal kunne møte alle mennesker på en likeverdig måte, uavhengig av folks seksuelle orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og hvordan folks familier ser ut. 


Spørsmål: Kan kursdeltakerne komme med innspill i Rosa kompetanse sine kurs?

Svar: Rosa kompetanse oppfordrer sine kursdeltakere til å dele egne tanker og refleksjoner. Vårt utgangspunkt er at det er de vi møter som er eksperter på sin jobb. Rosa kompetanse deler perspektiver fra vårt fagfelt som det er opptil den enkelte kursdeltaker å vurdere om og eventuelt hvordan passer inn i vedkommendes arbeidshverdag.  


Spørsmål: Hvordan forholder Rosa kompetanse seg til fag og forskning?

Svar: Rosa kompetanse sine kurs tar utgangspunkt i blant annet helse- og levekårsundersøkelser, forskning, yrkesetiske retningslinjer, lovverk og planverk. Våre tiltak har styringsgrupper bestående av fagfolk med spisskompetanse på sine felt, og vi samarbeider med de store profesjonsorganisasjonene innen sektorene vi underviser. De ulike Rosa kompetanse-tiltakene ledes av personer med bakgrunn fra de respektive sektorene, eksempelvis ledes Rosa kompetanse skole av en pedagog og Rosa kompetanse justis av en jurist. Vi henviser til lovverk, planverk, forskning og rapporter underveis i våre kurs.

Ett av våre tiltak, Rosa kompetanse barnevern, har vært evaluert av forskere. Evalueringen er en del av forskningsprosjektet «Barnevern i et LHBTI-perspektiv» som gjennomføres fra høsten 2018 til sommeren 2020. Rapporten finnes her: https://bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00004877


Spørsmål: Hvordan forholder Rosa kompetanse seg til Opplæringsloven og læreplanen i skolen?

Svar: Det er den enkelte lærer som legger opp innholdet i sin undervisning i henhold til kravene i opplæringsloven og læreplanen. Når Rosa kompetanse underviser skoleansatte, henviser vi til opplæringslovens paragraf 9 A-2 som påpeker at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. I et rundskriv fra 2017 understreker Utdanningsdirektoratet at skolen har et skjerpet ansvar overfor elever med særskilt sårbarhet, som kan være knyttet til for eksempel elevens kjønnsuttrykk og seksuelle orientering. Videre sier opplæringslovens paragraf 9 A-3 at skolen skal ha nulltoleranse mot «krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.» Tematikk knyttet til kjønn, seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk løftes også flere steder læreplanen. Rosa kompetanse formidler kunnskapsbasert informasjon om kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering og inkluderende praksis for å bidra til at skoleansatte skal kunne møte kravene i opplæringsloven, diskrimineringsloven og læreplanen. Slik kan skolen være et trygt sted for alle elever, uavhengig av hvem man er, hvem man forelsker seg i og hvordan familien man kommer fra ser ut.


Spørsmål: Hvordan forholder Rosa kompetanse seg til Rammeplan for barnehagen?

Svar: Rosa kompetanses undervisning av barnehageansatte tar utgangspunkt i rammeplan for barnehagen. Den sier at barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av blant annet kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, at barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og at barnehagen skal synliggjøre et mangfold av familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen. Rosa kompetanse formidler kunnskapsbasert informasjon om kjønn, kjønnsnormer, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet, seksuell orientering, ulike familieformer og inkluderende praksis for å bidra til at barnehageansatte skal kunne møte kravene i rammeplanen og ha kompetanse og verktøy til å møte barna og deres familier på en inkluderende måte. 


Dersom du har flere spørsmål om våre tiltak kan disse rettes på mail til rosakompetanse@foreningenfri.no. Vi vil oppdatere saken med nye påstander og svar eller svare deg direkte. 

Posted by Foreningen FRI