Eksisterende hatkrim-fagmiljøer må prioriteres

I årets statsbudsjett er hatkriminalitet for første gang prioritert med egne midler. FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold har lenge arbeidet for dette. Bare den siste tiden har flere alvorlige hatkrimhendelser blitt kjent. FRI forventer at den nye satsingen også inkluderer etablerte aktører på feltet og særlig utsatte grupper.

– Hatkriminalitet er et alvorlig og økende samfunnsproblem, og derfor er vi glad for at regjeringen nå prioriterer arbeidet med økte tilskudd i årets budsjett, sier nyvalgt FRI-leder Inge Alexander Gjestvang

FRI har i lang tid vært bekymret for variasjonen i kompetanse og ressurser fra politidistrikt til politidistrikt når det gjelder systematisk arbeid mot hatkriminalitet. Derfor er både et nasjonalt kompetansesenter og mer kunnskap på feltet etterlengtet.

Gjestvang viser til at tiltaket Rosa kompetanse justis som i snart 10 år har arbeidet med kompetanseheving om hatkriminalitet har stått i fare for nedleggelse de siste årene. I budsjettet for 2020 ble Rosa kompetanse justis sikret med en engangsbevilgning på 550 000 kroner, og klarte med det så vidt å berge sin eksistens. Dette er det eneste kompetansehevende tiltaket som bidrar til økt forståelse nasjonalt om både hatkriminalitet og lhbt-personer i politiet spesielt og justissektoren generelt.

I Regjeringens pressemelding understrekes det at arbeidet skal bygge på og forsterke allerede eksisterende miljøer som har kunnskap om feltet. Gjestvang forventer at dette inkluderer Rosa kompetanse justis som er det eneste kompetansehevende tiltaket på feltet som både bidrar til kompetanseheving av politiet og utsatte grupper.

– Vi vet at mørketallene er store og at det med all sannsynlighet skyldes manglende kompetanse i politiet og manglende tillit til politiet i de utsatte gruppene. Det er både økonomisk og faglig uklokt ikke å bygge videre på etablerte tiltak som allerede har gode resultater. Vi står klare med over 10 års erfaringer og forventer at Rosa kompetanse justis er tenkt inn i dette arbeidet.

Posted by Foreningen FRI