Resolusjoner

Uttalelser fra FRIs landsmøte 2018:

Stopp forfølgelsen av lhbti-personer i Tsjetsjenia!

FRI mener at den norske regjeringen tydeligere og med sterkere virkemidler må fordømme Tsjetsjenske myndigheters forfølgelse av landets lhbti-personer.

Rett til rett kjønn – men ikke rett til rett helse?

Et godt helsetilbud er et godt individuelt tilpasset helsetilbud ut i fra pasientens behov og ønsker.

Sunn og trygg seksuell helse- uten stigmatisering

FRI mener at alle mennesker skal kunne utøve sin seksuelle orientering og sitt seksuelle tenningsmønster uten frykt for stigmatisering.

Eldre resolusjoner:

Familiepolitisk strategi

FRI legger til grunn at det er nærheten i relasjoner som først og fremst definerer en familie, ikke genetikk, blodsbånd, seksuell-, polyamerøs eller romantisk relasjon, kjønn eller kjønnsutrykk. Familiebegrepet er ikke statisk.

Respekt og anerkjennelse for transpersoner

FRI slutter seg til anbefalingene i Amnestys rapport om juridisk anerkjennelse av kjønn og at de psykiatriske diagnosene for transpersoner, inklusive transseksuelle fjernes, og erstattes av ikke-psykiatriske diagnoser der dette er relevant og i tråd med transpersonens egne ønsker.

Alle har rett til et godt og tilpasset helsetilbud

I møte med helsevesenet blir transpersoner diskriminert, misforstått og feildiagnostisert. Kunnskapsmangel fører til at psykisk helsevesen svikter transpersoner i Norge i dag. Slik kan det ikke fortsette.

Resolusjon om lhbtiq-flyktninger

FRI sitt vil oppfordre UDI og asylmottakene til å være spesielt oppmerksomme på lhbtiq-personer som søker asyl, og bidra med synlig informasjon om organisasjoner og rettigheter i Norge.

Respekt for LHBT-personer i bistandspolitikken

FRI er glad for at Norge de siste årene har gjennomført en prosess der lhbt-rettigheter i større grad har blitt en integrert del av bistands- og utenrikspolitikken. At utviklingen i forhold til helt grunnleggende rettigheter nå går i feil retning i en rekke land, gjør at FRI krever at regjeringen styrker dette fokuset ytterligere.

Surrogati

FRI ønsker at det åpnes for ikke-kommersiell surrogati i Norge. I første omgang i en prøveperiode. Surrogati skal muliggjøres slik som andre former for assistert befruktning når det gjelder økonomisk, medisinsk, sosial og annen oppfølging, samt vurdering av foreldrenes egnethet. Det bør åpnes for en endring i bioteknologiloven slik at eggdonasjon blir lovlig.